• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 юли 2022 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д н е в е н  р е д:

1.Относно  Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 548 по протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г.

Вносител: Николай Колев - председател на община Балчик

2. Изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021 г

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2022г. до 30.06.2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище "Просвета-1901" с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през  2021г., съгласно чл. 137, ал.1, т.2  и 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода от 01 януари 2021 г. до  31 декември  2021 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Възлагане на превози по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Осигуряване на временен безлихвен заем на „Кибела 2014"ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Продажба чрез  търг на ПИ № 67951.501.1136 по  кадастралната карта на  с. Соколово

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Продажба чрез  търг на ПИ № 67951.501.1137 по  кадастралната карта с. Соколово

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от ПИ №02508.5.24 по кадастралната карта на в.з. „Овчаровски плаж"-  публична общинска собственост, представляващ терен в гр. Балчик, за поставяне на павилион за продажба на плодове и зеленчуци с площ 8.00 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност /обущарски услуги/ с площ 10.00 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ 30.00 м2, намиращ се на първи етаж в „МЦ I" ЕООД, гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

18. Разни.Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик