Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 




 ОБЯВЛЕНИЕ



            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 838/ 06.07.2022 г., с която одобрен ПУП- ПЗ за ПИ 39459.506.328 по КК на с. Кранево, м-т. „Поляните", община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване „Ов1, съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-13/ 21.03.22 г.          

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването



Прикачени файлове: