• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №849/08.07.2022г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в землището на с. Кранево

 при следните параметри:

 Цел на търга: „Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост - представляващ терен в с. Кранево с площ 40 кв.м., част от ПИ №39459.503.243, актуван с АОС 496/25.04.2019г., за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност в изпълнение на Решение №528, Протокол №32 от 28.04.2022 г. на Общински съвет - Балчик."

 • Отдаваният под наем част от общински имот е за - поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.
 • Начална годишна наемна цена - 2000.00 лв./две хиляди лева/ без ДДС.
 • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
 • Срок на договора: пет години
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 15.07.2022 г. до 15:00 часа на 29.07.2022 г. на касата на ОбА - Балчик.
 • Депозит за участие в търга - 240.00 лв. /двеста и четиридесет лева/ с ДДС вносим до 15:00 часа на 29.07.2022 г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 часа на 29.07.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
 • Дата и място на провеждане - 01.08.2022 г. от 10:00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
 • Оглед на имота - обезпечава се от гл. експерт ОПФ и СД, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
 • За справки и допълнителна информация: 0579/7 10 54 - Зехра Акиф - Гл. експерт ОПФ и СД