СЪОБЩЕНИЕ


Национална служба за съвети в земеделието / НССЗ /, чрез Териториалният си областен офис / TOO / Добрич, планира да проведе изнесени приемни в сградите на кметства от общ.. Балчик, съгласно приложеният график. Земеделските стопани ще бъдат консултирани на място, респективно ще получат навременна и точна информация за възможностите, които предлага Програмата за развитие на селските райони. Дейността е изцяло насочена към младите земеделски стопани, на които ще изготвим безплатно проектно предложение при предстоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани"


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА
ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБЛАСТЕН ОФИС НА НССЗ - ГР.ДОБРИЧ
ПЕРИОД:   01 юли 2022 г. - 30 септември 2022 г.

ДАТА

ОБЩИНА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ТОЧНО МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ВРЕМЕТРАЕНЕ

от...... ч. до ......... ч.

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

19.08.2022

Балчик

с. Кранево

Кметство

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

0885848182

19.08.2022

Балчик

с. Оброчище

Кметство

от 13,00 ч. до 15,00 ч.

0885848182

* Забележка: При наличие на посетители в приемната, времето ще бъде удължавано до пълно обслужване на присъстващите.