• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З А П О В Е Д

693/07.06.2022 год.

 

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1 т.14 от ЗМСМА и чл. 99 б, ал.1 от Закона за  гражданската регистрация 

Н А З Н А Ч А В А М:

Комисия в състав:

Председател: Елица Кръстева - началник отдел „ГРАО", Община Балчик

Членове:         Павлета Костова - ръководител на ТЗ "ГРАО"  гр. Добрич

                        инж. Надежда Михайлова - мл.експерт в Областна управа-Добрич

                       Детелина Иванова - ст. специалист „ГРАО"

                       юрист от отдел „ПИТО" на Община Балчик

                       представител  на  РУ - Балчик                                                    

 Комисията  да разгледа подадените заявление с вх. № 94-00-602/23.03.2022 год. от Даниела Василева Пеловска и заявление с вх. № 94-00-657/05.04.2022 год. от Панайот Ангелов Иванов,  в съответствие с чл. 99б от ЗГР. Проверката за спазване на изискванията за извършване на гражданската регистрация да се извърши в седем дневен срок от датата на настоящата заповед - на 15.06.2022 год. от 10.00 часа в залата на Община Балчик.

Във връзка с извършване на проверката по чл. 99 б, ал. 1от ЗГР е необходимо представителя от РУ-Балчик на основание чл.140 а. ал.2 от Наредба №РД-02-20-9 от 12.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация писмено да уведоми комисията за резултата от проверката.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Балчик.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.                                                       

Копие от  заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни  лица за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик