• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 юни 2022 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д н е в е н  р е д:

1. Приемане на решение за избор на членове на съвета на директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Определяне на представител по актуализация на Националната аптечна карта, чрез която се определят на териториален принцип потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Участие в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по Вик на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Възлагане на превози по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Приемане на Доклад на Община Балчик за извършените дейности и предприети мерки през 2021 година в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите (2021 - 2030г.) и на План за  действие за изпълнение на Общинския план за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация през 2022 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Съгласие за допускане изработването на Подробен устройствен план- План за застрояване за ПИ 02508.55.69, област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, „Промишлена Зона", в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствено  -"Пп".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване  за УПИ VIII, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил", община Балчик, с цел привеждане в съответствие регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на регулационната граница по отношение на УПИ XI, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Съгласие за изменение на Подробен устройствен план - ПУП - ПРЗ  в обхвата на кв. 143, 142 и 170 по ПУП на кв. „Балик", гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за линеен обект „ВЛ 110 kV oт п/ст 33/110 kV ВяЕЦ „Стражица" до п/ст "Балчик" за присъединяване на ВЯЕЦ "Стражица" към електропреносната мрежа (ЕПМ) 110kV".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Разглеждане на заявление от Павлинка Василева Петрова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Разглеждане на заявление от Тюнчер Адем Амедов от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.              

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Разглеждане на заявление от Людмила Илиева Николова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Разглеждане на заявление от Георги Енев Йорданов за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.85.229 по КККР на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 39459.502.292 по кадастралната карта на с. Кранево            

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.282 по кадастралната карта на с. Сенокос           

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17.  Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.84.192 по кадастралната карта на гр. Балчик

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.34 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.308 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Продажба чрез търг на  ПИ № 23769.54.431 по кадастралната карта на с. Дропла

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната карта на с. Соколово

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Бяло море", с. Кранево, част от ПИ№39459.25.599, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

23. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Черно море",    с. Кранево, част от ПИ№39459.502.311, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

24. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост - терен за монтиране на електрозарядни станции за автомобили с електрически двигатели и паркоместа.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

25. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи медицински кабинети с обща площ 49.20 кв.м, обособена част от Здравна служба /сграда с идентификатор № 53120.502.490.1 по КК на с. Оброчище/, цялата с площ 124 кв.м. и гаражна клетка с площ 24.00 кв.м. /сграда с идентификатор № 53120.502.490.3 по кад. карта на с. Оброчище/ с обща ЗП 61.00 кв.м., актувани с АОС 434/ 27.01.2015г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

26. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр.Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

27. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

28. РазниПрисъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик