• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 22.06.2022 г.

 З А П О В Е Д

№773

гр. Балчик: 21.06.2022 год.

     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.4 ал.4 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи - издадена от МВР и МЗХ / обн. ДВ бр.105 от 19.12.2014 год./, писмо с вх.№ЕО-517/16.06.2022 год. и Заповед №РД-04-54/15.06.2022 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Добрич и Заповед №412/14.04.2022 год. на Кмет на Община Балчик във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари в селскостопанските и горски територии, с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от тях,

О Б Я В Я В А М:

Настъпването на етапа "Восъчна зрялост" на житните култури.

     I. В тази връзка следва, стриктно да се спазват и изпълняват мерките определени с моя Заповед №412/14.04.2022 год. с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от възникване на пожари в селскостопанските и горски територии.

     II. Кметове и кметски наместници по населените места на Община Балчик да запознаят ръководствата на селскостопанските производствени единици и земеделските стопани за настъпването на етапа „Восъчна зрялост" на житните култури и поставят екземпляр от заповедта на подходящи за информация места във всички населени места.

     Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Димитрин Димитров - зам. кмет на Община Балчик.

     Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички кметове и кметски наместници на територията на Община Балчик за сведение и изпълнение и да бъде публикувана на интернет страницата на Община Балчик.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик