Във връзка на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е постъпило заявление с вх. УТ-2117-43/ 20.05.2022 г. ПУП - ПPЗ за УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII  и УПИ VIII, кв. 72 по ПУП на с. Оброчище, Община Балчик.

     Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

     На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от настоящото съобщение можете да направите писмени искания и възражения по плана до общинската администрация.Прикачени файлове: