Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-18/ 18.04.22 г.  за одобряване на проект на ПУП - ПЗ за ПИ 02508.9.527  по КК на гр. Балчик, м-т. „Кулака", община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застояване -"Ов". .          
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.        Прикачени файлове: