Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-19/ 04.05.22 г.  за одобряване на проект на ПУП - ПРЗ за УПИ XXI (02508.71.86) и УПИ XXII (02508.71.87), кв. 16 по ПУП на община Балчик, гр. Балчик.      
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.  


Прикачени файлове: