• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

      

 На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС – Балчик,  Решения № 356/02.07.2021год, № 451/22.12.2021 год.,

№ 509/07.04.2022 год. на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед  № 718/09.06.2022 г. на Кмета на Община Балчик.

           

                                                             ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:   

        1. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ІІ, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.74.245 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 425.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 723.00 лева  /десет хиляди седемстотин двадесет и три лева/ без ДДС.

         2. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ V, кв. 51 по ПУП на с. Гурково, община Балчик, представляващ ПИ № 18160.501.608 по кадастралната карта на село Гурково, с площ 821.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 6 763.00 лева  /шест хиляди седемстотин шестдесет и три лева/ без ДДС.

         3. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХХ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово, община Балчик, представляващ ПИ № 67951.501.1138 по кадастралната карта на село Соколово, с площ 1 196.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 11 580.00 лева  /единадесет хиляди петстотин и осемдесет лева/ без ДДС.

         Търгът ще се проведе на 05.07.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември”  № 6.

        Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 20.06.2022 г. до 04.07.2022 на касата на ОбА - Балчик.

        Депозитът за участие в търга се внася на касата в сградата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 04.07.2022 г.

        Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 04.07.2022 г. в информационния център на Община Балчик. 


         За справки : тел.: 0579/ 7-10-41 - М. Караиванова, Й. Денева