• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


На основание чл.77, ал.1 и ал.2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №670/03.06.2022г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

неприсъствен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик

 при следните параметри:

 

 • Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 1000 кв.м., обособена част от ПИ№02508.7.297 по кадастрална карта на к.з. „Двореца", гр.Балчик, съгласно приложена схема.
 • Отдаваниият под наем общински имот е за поставяне на временни атракционни структури с цел активно спортуване на широк кръг от възрастови групи хора.
 • Начална годишна наемна цена - 2880 без ДДС.
 • Срок на договора: пет години
 • Цена на конкурсната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 10.06.2022 г. до 15.00 часа на 24.06.2022 г. от касата на ОбА - Балчик.
 • Депозит за участие в конкурса - 288 лв. без ДДС, вносим до 15.00 часа на 24.06.2022 г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 часа на 24.06.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
 • Оглед на имота - обезпечава се от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
 • За справки и допълнителна информация: 0579/710 54 - Силвия Николова - гл. специалист Наеми