ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с решение № 524, протокол № 32 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 28.04.2022 г. е допуснато изработването на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване  на местността „Двете чешми“, град Балчик, община Балчик, съгласно преписка с  вх.  № 08-00-109/ 20.04.22   г.

Прикачени файлове: