На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №553/16.05.2022г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик

 при следните параметри:

 

 • Цел на търга: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, с площ от 20 кв. м., намиращ се на 1-ви етаж в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Балчик, актуван с АОС 394/24.10.2014 г.
 • Отдаваниият под наем общински имот е за продажба на закуски и пакетирани стоки.
 • Начална годишна наемна цена - 391.20 без ДДС.
 • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
 • Срок на договора: пет години
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 20.05.2022 г. до 15.00 часа на 03.06.2022 г. от касата на ОбА - Балчик.
 • Депозит за участие в търга - 41.08 лв. вносим до 15.00 часа на 03.06.2022 г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 03.06.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
 • Дата и място на провеждане - 06.06.2022 г. от 11.00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
 • Оглед на имота - обезпечава се от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
 • За справки и допълнителна информация: 0579/710 54 - Силвия Николова - гл. специалист Наеми