• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


На основание чл.77, ал.1 и ал.2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №567/17.05.2022г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

неприсъствен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик

 при следните параметри:

 

 • Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост - кухненски блок и столова, намиращи се в част от първи етаж на "МБАЛ Балчик" ЕООД.
 • Отдаваниият под наем общински имот е за извършване на търговия и преработка на хранителни стоки /за нуждите на болничното заведение/.
 • Начална годишна наемна цена - 1858.86 без ДДС.
 • Срок на договора: пет години
 • Цена на конкурсната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 20.05.2022 г. до 15.00 часа на 03.06.2022 г. от касата на ОбА - Балчик.
 • Депозит за участие в конкурса - 195.18 лв. вносим до 15.00 часа на 03.06.2022 г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 часа на 03.06.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
 • Оглед на имота - обезпечава се от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
 • За справки и допълнителна информация: 0579/710 54 - Силвия Николова - гл. специалист Наеми