Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-14/ 06.04.22  г.  за одобряване на проект на ПУП – ПРЗ за УПИ XXXII (62788.501.591), УПИ XXXIII (62788.501.592), кв. 3 по ПУП на с. Рогачево, община Балчик.       
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.       


Прикачени файлове: