Обявление за одобрен подробен устройствен планПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 504/ 04.05.2022 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - План за регулация за УПИ XXIV (67951.501.1008), УПИ XXV (67951.501.1009) и УПИ XXVI (67951.501.71)   кв. 34 по плана на с. Соколово, Община Балчик и ПУП-План за застрояване за  УПИ XXV (67951.501.1009), кв. 34 по плана на с. Соколово, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -"Жм,, съгласно преписка с  вх. №УТ-2117-8/ 16.02.21 г.       
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.Прикачени файлове: