Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-14/ 31.03.22 г.  за одобряване на проект на ПРЗ за УПИ XIX (66250.501.613) и  УПИ XX (66250.501.272), кв. 10 по ПУП на с. Сенокос, община Балчик, гр. Балчик.      
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.         


Прикачени файлове: