• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

     На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик, в изпълнение на Решение №500 по Протокол №31/07.04.2022г. от редовно заседание на Общински съвет  - Балчик и Заповед № 505/04.05.2022г. на Кмета на Община Балчик.

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от пет стопански години, считано от 2022/2023г. Подробна информация по условията на провеждане на търга, както и необходимите бланки за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Балчик: www.balchik.bg.

     Търгът ще се проведе на 02.06.2022г. /четвъртък/ от 10:00 часа в залата на Общинска администрация Балчик на адрес: пл."21-ви Септември" №6.

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 16.05.2022г. до 15:00 часа на 31.05.2022г. на касата на Общинска администрация - Балчик, ет.1. Цената на тръжните документи е 12 лв., с включен ДДС, платими на касата на Община Балчик.

      Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи и документ за внесения депозит, се подават в срок до 16:00 часа на 31.05.2022 г. на информационния център на Община Балчик.

      Оглед на имотите, предмет на търга, може да бъде извършен всеки работен ден в периода 18.05-25.05.2022г., (от 13:00 до 16:00 часа), след предварителна уговорка с гл. експерт ОПФ и СД- Зехра Акиф, телефон за справки: 0579/ 7 10 54  


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик


СПИСЪК НА СПЕЧЕЛИЛИ ТЪРГА НА 02.06.2022 г.