ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с решение № 502, протокол № 31 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 07.04.2022 г. е допуснато изработването на проект за ПУП- ПЗ с цел промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за 66250.38.1, област Добрич, община Балчик, с. Сенокос, П.К. 9634, РЦ свиневъдство, вид собственост- Държавна частна, вид територия- Горска, НТП- За животновъден комплекс, площ 14155 кв. м., в урбанизирана територия с устройствена зона- „предимно производствена зона" (Пп), съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-5/ 25.01.22   г.
Прикачени файлове: