• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П Р О Т О К О Л

за разпределение на пасища и мери от ОПФ на Община Балчик по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

 

№ 1/15.04.2022 год.


            Днес, 15.04.2022 год. комисия, назначена по реда на чл.37и, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.100 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, в изпълнение на Решение №486 по Протокол №30/24.02.2022 год. от редовно заседание на Общински съвет Балчик и Заповед № 294/16.03.2022 год. на Кмета на община Балчик, комисия в състав:


                            1.  Мари Караиванова - Началник отдел ТСУОС

                            2   Женя Манолова - Гл. юрисконсулт ПИТО

                            3.  Зехра Акиф- Гл. експерт ОПФ

            Резервни членове:

1.      Гергана Николова- Началник отдел ПИТО

2.      Румен Цонев- ст. спец. вет. техник


проведе заседание с предмет: Разпределение на земеделски имоти с начин на трайно ползване - пасища и мери, публична общинска собственост на основание чл.37и, ал.1, във връзка с ал.6 от ЗСПЗЗ. Преди започване на заседанието, членовете на комисията попълниха и подписаха декларация за свързаност по смисъла на ТЗ (Търговски закон) на основание чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

В хода на заседанието бяха представени и разгледани следните факти и обстоятелства:

Във връзка с чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в Общинска администрация Балчик е постъпило едно заявление с Вх. №94-00-526/07.03.2022г. от Петър Илиев Стамов, собственик на животновъден обект №9630-0191, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землището на с. Оброчище, общ. Балчик.

На основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, с Решение №486 по Протокол №30/24.02.2022 год. от редовно заседание, Общински съвет Балчик изразява съгласие за предоставяне на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване - пасища и мери, собственост на община Балчик в землищата на: гр. Балчик, село Бобовец, село Гурково, село Змеево, село Оброчище, село Тригорци и село Църква за стопанската 2022/2023г., под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм с оценки за наемната цена от лицензиран оценител.

Списък на имоти- пасища и мери от общинския поземлен фонд на Община Балчик за индивидуално ползване по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г.

ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота в дка

02508

02508.508.238

Балчик

Пасище, мера

3

15,56

02508

02508.10.288

Балчик

Пасище, мера

9

17,94

02508

04515.11.24

Бобовец

Пасище, мера

3

10.02

04515

04515.11.25

Бобовец

Пасище, мера

3

119,84

18160

18160.41.6

Гурково

Пасище, мера

3

90,63

18160

18160.66.112

Гурково

Пасище, мера

2

127.38

18160

18160.67.7

Гурково

Пасище, мера

2

19,72

31245

31245.121.27

Змеево

Пасище, мера

5

36,93

31245

31245.120.43

Змеево

Пасище, мера

5

48,21

53120

53120.20.343

Оброчище

Пасище, мера

10

43.47

53120

53120.19.131

Оброчище

Пасище, мера

5

19.54

53120

53120.45.22

Оброчище

Пасище, мера

7

52.79

73095

73095.20.49

Тригорци

Пасище, мера

4

19,30

73095

73095.22.161

Тригорци

Пасище, мера

4

43,14

73095

73095.23.13

Тригорци

Пасище, мера

4

46,25

73095

73095.20.42

Тригорци

Пасище, мера

4

17,90

73095

73095.20.46

Тригорци

Пасище, мера

4

31,35

78639

78639.15.163

Църква

Пасище, мера

6

22,19

78639

78639.23.59

Църква

Пасище, мера

6

26,97

78639

78639.10.5

Църква

Пасище, мера

5

63,89


В изпълнение на чл.99, ал.2 от ППЗСПЗЗ (ДВ, бр.93 от 2018г.), информацията за задълженията по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ се проверява служебно от комисията по чл.100 от ППЗСПЗЗ чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, същата се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация. Поради това с писмо с Вх. №93-00-81/16.03.2022г., бе изискана информация от отдел ОДС (Общинска данъчна служба) при Община Балчик и с писмо с Изх.№ЕО-227/18.03.2022 г. от Областна дирекция „Земеделие" Добрич. Отговор от последно посочената институция е постъпил с писмо с Вх.№ЕО-227-001/21.03.2022г.

Видно от предоставените за служебно ползване справки, лицето подало заявление за разпределение на мери и пасища, няма данъчни задължения, задължения към Държавен фонд „Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ.

Изменението на чл.99, ал.3 от ППЗСПЗЗ (ДВ, бр.93 от 2018г.) регламентира, че Министерството на земеделието, храните и горите предоставя служебно на съответната община извлечение от Интегрираната информационна система на БАБХ за животновъдните обекти на територията на общината, посредством системата за електронен обмен на информация „REGIX INFO" и предоставеният административен достъп на общините до потребната информация, комисията извърши проверка и направи справка за вписани животни в животновъден обект по категория в БАБХ. Комисията извърши разпределение на пасища и мери  съобразно информацията за брой животни и ЖЕ извлечена от „REGIX INFO".

 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, чл.100 от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на  Решение №486/24.02.2022г. по Протокол №30 на общински съвет - Балчик, комисията реши:

 

 По Заявление с Вх. № 94-00-526/07.03.2022г. от Петър Илиев Стамов, собственик на животновъдни обекти с №9630-0191, регистрирани в Интегрираната информационна система, в землището на с. Оброчище, общ. Балчик, област Добрич, предвид желанието на заявителя комисията извърши разпределение, както следва:


ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория

Площ в дка

Наемател

53120

53120.19.131

Оброчище

Пасище, мера

5

19.54

Петър Илиев Стамов


Настоящият Протокол да се обяви на таблото за обяви в общинска администрация - Балчик и да се публикува на интернет страницата на община Балчик.

            Предвид чл. 37и, ал.8 от ЗСПЗЗ, Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд- Балчик. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът не разпореди друго. 

 

КОМИСИЯ:


Мари Караиванова
Женя Манолова
Зехра Акиф