ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 395/ 08.04.2022 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - План за регулация за УПИ XXXIII (ПИ 62788.501.688) кв. 7  по плана на с. Рогачево, община Балчик и ПУП- План за застрояване УПИ XXXIII (ПИ 62788.501.688) кв. 7  по плана на с. Рогачево, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -"Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2002-12/ 16.02.2022 г.  

           

Прикачени файлове: