• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл35ал. 1 от ЗОСчл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчикприета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбСБалчикРешения  418/28.10.2021 г., № 437/25.11.2021 г., № 484/24.02.2022 г., № 485/24.02.2022 г. на Общински съвет Балчик ивъв връзка със Заповед  № 380/04.04.2022 г. на Кмета на Община Балчик.

   ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имотичастна общинска собственосткакто следва:   

              1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.136 покадастралната карта на град Балчикместност „Двете чешми“, община Балчик  с площ278.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 8 254.00.00 лева  /осем хилядидвеста петдесет и четири лева/

        2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.141 покадастралната карта на град Балчикместност „Двете чешми“, община Балчик  с площ458.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 13 598.00 лева  /тринадесет хилядипетстотин деветдесет и осем лева/.

        3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.37 покадастралната карта на град Балчикместност „Двете чешми“, община Балчик  с площ299.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 088.00 лева  /девет хилядиосемдесет и осем лева/.

        4.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.38 покадастралната карта на град Балчикместност „Двете чешми“, община Балчик  с площ485.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 14 740.00 лева  /четиринадесетхиляди седемстотин и четиридесет лева/.

Търгът ще се проведе на 27.04.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември”  № 6.

        Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 11.04.2022 г. до    21.04.2022гна касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или попосочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 21.04.2022 г.

Заявление за участиекомплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  21.04.2022 г. информационния център на Община Балчик.