публикувано на 29.03.2022 г.


ОТЧЕТ - 2021 г.

съгласно чл.71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

 

 I.      Проведени от кмета на общината обществени поръчки или процедури за концесии, чрез които са възложени обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт /чл. 71, т.1 от Наредбата/:

1.Обществена поръчка с предмет „Закупуване на абонаментни карти със 70% намаление и транспортно обслужване по вътрешноградските линии и в района на вилна зона до сп."Орехите" на пенсионери и хора с увреждания с трайна нетрудоспособност с и над 50%  през 2021г."


II.      Сключени договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, с посочване на съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от тях превози /чл.71, т.2 от Наредбата/:

1.Договор №399/16.07.2021 г. за закупуване на абонаментни карти и транспортно обслужване, сключен след проведена процедура по Закона за обществените поръчки

Превозвач: „Пътнически Превози" ЕООД, ЕИК: 834 025 484, представлявано от Димитър Василев

Вид и обхват на извършваните превози: Извършва се обществен превоз на пътници от общинската транспортна схема, който включва Градски линии №1, №2, №3 и част от линия Балчик-Албена


III.      Общ размер на изплатените от кмета на общината компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива /чл.71, т.3 от Наредбата/:

1.Общ размер компенсации и субсидии:

1.1 Субсидии вътрешноградски превози                                          120 316 лв.

1.2 Компенсации за безплатен превоз на ученици                         126 670 лв.

1.3 Компенсации за безпл./нам.цени пътувания - всичко               102 302 лв.


2.Размер субсидии и компенсации, изплатени на превозвачи:

2.1 „Пътнически Превози" ЕООД - компенсации и субсидии:       224 027 лв.


 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик