• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 27.04.2022 г.


СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

 

Относно: Обществено обсъждане на проект на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

        Уведомявам Ви, че до изтичане на крайния срок - 26.04.2022 г. е постъпило едно предложение със становище, наш вх. №94-00-735/26.04.2022 г. по така представения за обществено обсъждане проект на  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик /публикуван на 25.03.2022 г. на интернет-страницата на Община Балчик/. Предложението касае следното, при съответния коментар на вносителя на наредбата:


1.)    Чл. 4, т. 2 - часовият диапазон да се промени на 10:00 - 22:00 часа, в работни дни, при мотив, че режимът на платеното почасово паркиране се променя на целогодишно /вероятно за разлика от предходно приетата Наредба със сезонен диапазон на действие, визира предложителят/, при което би било добре да се даде безплатна възможност за паркиране в почивните дни.

Вносителят на проекта приема предложението за основателно. Да се внесе редакция в чл. 4, ал. 2

ОТ

„(2) Режимът на платено почасово  паркиране е валиден за всички дни от седмицата в часовия диапазон от 09.00 ч. до 18.00 ч., през цялата календарна година - целогодишно".


      НОВА РЕД./ДА СЕ ЧЕТЕ:

(2) Режимът на платено почасово  паркиране е валиден за всички работни дни от седмицата в часовия диапазон от 10.00 ч. до 22.00 ч., през цялата календарна година - целогодишно".

 

2.)    Чл. 13, ал. 5 - да отпадне алинеята „(5) Местата за паркиране се сигнализират  със съответния неподвижен пътен знак и специална маркировка.", тъй като може да се окаже, че има твърде много сигнализирани, запазени срещу съответното заплащане места в зоната локално паркиране на МПС по постоянен адрес, което ще пречи на пълноценното функциониране на платената зона, от която би имало повече постъпления.

 

Вносителят на проекта приема предложението за основателно. Да се внесе редакция в чл. 13, ал. 5 на проекта, като алинеята отпадне. Алинеята е последна в съответния член, не се налага преномериране. Чл. 13, ал. 5 ОТПАДА, ЗАЛИЧАВА СЕ.

 

3.)    В Раздел „Тарифа" - т. 2, ред 2 да се промени от „Шестмесечен абонамент зоната действа 4 месеца" на „Шестмесечен абонамент". Вносителят намира, че предложението е резонно, текстът „действа 4 месеца" е техническа грешка, останал текст от предната редакция/предишната приета Наредба.

Вносителят на проекта приема предложението за основателно.

В Приложение „Тарифа за цените за паркиране, отстраняване на техническо средство тип „скоба", принудително преместване и други във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, в зоните с въведен режим на платено паркиране", текстът в т. 2.2

ОТ  „Шестмесечен абонамент зоната действа 4 месеца"

НОВА РЕД./ДА СЕ ЧЕТЕ:

„Шестмесечен абонамент"

 

Аналогично е предложението и за т. 3, ред 1 /от същото приложение Тарифа/, да се промени на „Годишен абонамент". И в този текст е допусната техническа грешка, с оглед времедействието на наредбата, следва да се прецизира, в съответствие с предложението на гражданина. Вносителят на проекта приема предложението за основателно.

Текстът на т. 3. 1.

ОТ „Абонамент (за целия период на действие на режим платено паркиране „Синя зона"

НОВА РЕД./ДА СЕ ЧЕТЕ:

„Годишен абонамент"

 

4.)    Предложението по последния абзац, касае използването на термина „Синя зона". Действително, в тази връзка, с вх. №05-00-35/24.03.2022 г. в Община Балчик е постъпило писмено становище (приложено) от Национално сдружение на общините в Република България, с което уведомяват кметовете на общини за подадено от сдружението искане за ограничаване ползването на регистрираните марки за услуги клас 39 по Международната класификация на стоки и услуги („отдаване под наем на паркинги" и „предоставяне на информация за движението на транспортните средства") в Патентно ведомство, тъй като притежател на търговските марки „синя", „зелена", „червена" и „жълта зона" била фирма „БАССМАНИЯ-1" ЕООД, която „търсила заплащане на правото за използване на търговските марки, регистрирани от нея, от страна на общините с въведени зони за платено паркиране. До разрешаване на казуса, Община Балчик намира за удачно и предлага думата „синя зона" - оказала се регистрирана търговска марка на съответен притежател -  навсякъде в проекта на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик - която предстои да се гласува за приемане от ОбС - Балчик - да бъде заличена навсякъде в текста на проекта и заменена със „зона за платено паркиране".

Вносителят на проекта приема за основателно и това предложение. Навсякъде в текста на предложения проект на Наредбата да бъде заличен израза „синя зона"  и съответно да бъде заменен с „платено паркиране".


Приложение:

Предложение наш вх. №94-00-735/26.04.2022 г.;

Писмо наш вх. №05-00-35/24.03.2022 г.


Одобрените и приети корекции по предложението да се нанесат в текста на проекта на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик към проекто-решението за подлагане на гласуване от ОбС - Балчик.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

публикувано на 25.03.2022 г.


На основание чл. 26 от Закон за нормативните актове, Община Балчик представя на вниманието на обществеността за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица проект на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, ведно с мотивите за необходимостта от нейното приемане.

Провеждането на обществените консултации ще се осъществява под формата на „Писмени консултации"

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Балчик за даване на предложения и становища относно проекта на наредбата, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация на адрес: гр. Балчик, пл."21-ви септември" №6, в рамките на работното време от 08.00 ч. до 16:30 ч., или чрез: Факс: 0579/74117, Интернет страница: www.balchik.bg; Електронна поща: mayor@balchik.bg, лице за контакти г-н Д. Димитров - зам.-кмет „УТТЕМСЕ"

В изпълнение на законовите разпоредби, предлагаме на вниманието на всички граждани, заинтересовани организации и юридически лица, както и на компетентния за одобрението му орган, следния доклад:

МОТИВИ

За приемане на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик:

1. Причини, които налагат приемането на наредбата:

Материята относно реда за престой и паркиране на пътни превозни средства е уредена в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане, както и частично, и несистематизирано в настоящо действащите, приети от ОбС - Балчик наредби, например Наредба за управление на общинските пътища в община Балчик, Наредба за обществения ред на територията на Община Балчик, Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Балчик, Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик, поради което е необходимо текстовете в цитираните наредби да бъдат систематизирани, доразвити и обединени  в един нормативен акт. Приетата с Решение №340 по протокол №22 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 03.06.2021 г. Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик е неприложима поради липсата на утвърдени цени във връзка с прилагане на разпоредбите й, непълноти в нормите й, както и процесуални нарушения при приемането й, и е предвидена нейната отмяна с настоящия проект. Приемането на настоящо предложената наредба е продиктувано от необходимостта за подобряване на организацията на движение и паркиране. Очакват се икономически, още съществено социален и екологичен ефект за града. Към момента липсва специфична, местна регламентация при организиране на паркирането, поради което, въпреки наличието на места за безплатно и платено паркиране, се наблюдава трудно контролиращо се паркиране в нарушение на ЗДвП, което затруднява участниците в движението и гражданите, като създава предпоставки за ПТП с автомобили и пешеходци, особено през туристическия сезон и повишения тогава автомобилен и човекопоток, включая семейства с малки деца и хората с увреждания. Безразборното паркиране, освен затруднения в цялостната организация на движение, води и до увреждане и щети на публична общинска собственост - тротоари, кръстовища, бордюри, алеи, градинки и други елементи на инфраструктура, озеленяване и благоустройството.

Практиката показва, че след въвеждане на участъци от сини зони и друг вид платено паркиране в населените места се наблюдава значителна регулация и по-висока дисциплинираност при паркирането, както в прилежащите участъци на самата синя зона поради завишения контрол и налични средства - технически, финансови и човешки, за осъществяване на нужния контрол, така и в останалите в близост райони. Публичните органи са отговорни за провеждането на политика, насочена към устойчивото и екологично развитие. В този смисъл, в различни градове в Европа и България са предвидени различни методи, средства, механизми за ограничаване използването на пътни моторни превозни средства, като например насърчаване използването на електрически такива, ограничаване достъпа до определени зони на населеното място или на определена категория автомобили в тези части, насърчаване използването на обществен транспорт и други с оглед спецификата на населеното място. Чрез въвеждането на зони за платено паркиране в определени часове на денонощието се цели именно и този ефект - подобряване на екологичната обстановка в града посредством намаляване на прах и вредни емисии, излъчвани от изгорелите газове на МПС, предизвикани от интензивния трафик, особено засилени през туристическия/летния сезон, и повишаване безопасността и комфорта в тази връзка на туристите, отседнали в курортния ни град, плажуващи и населението, както временно, така и постоянно пребиваващото в града и общината като цяло.

Не на последно място, чрез въвеждането на зони със съответните режими за паркиране и тяхното обособяване, с настоящата наредба ще се регламентират и осигурят по-голям брой паркоместа, предназначени за хората с увреждания. При сегашната обстановка, такива места не са „гарантирани" като възможност и не само на паркингите, но и на места по улиците, по местодомуване, до работното място - обособени като места за безплатно паркиране автомобилите на хора в неравностойно положение.

С уредбата в предлагания проект на наредба се цели при разумна в размера си административна тежест, прилагането на по-гъвкави и справедливи нормативни разрешения за упражняване правата на различни категории лица, включително за пълноценно упражняване на социалните и други човешки права на хората с увреждания, както бе посочено.

Чрез тази наредба Общински съвет - Балчик определя реда за упражняване на правомощията на кмета на Община Балчик, съгласно разпоредбата на чл. 99, ал. 1 ЗДвП, която дава право в населените места да бъдат определени зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието. Регламентира се и начинът на заплащане на цената за паркиране, както и на освободените от плащане на цени за паркиране МПС. С наредбата се уреждат и начинът за осъществяване на контрол и принудителни административни мерки в зоните на платено паркиране, както и съответните административно-наказателни разпоредби.

При изработването на проекта са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост - Приемането на наредбата произтича от необходимостта от пряко регулиране от страна на администрацията на обществените отношения при ползването на райони, улици, пътища и части от пътища на територията на Община Балчик като зони за платено паркиране. С приемането на настоящия подзаконов нормативен акт се търси уреждане на обществените отношения с местно значение относно правилата, ограниченията и забраните за паркиране в съответните зони - общинска собственост.

Принцип на обоснованост - ще се създадат осъвременена, унифицирана нормативна рамка и правила за паркиране в зоните за платено паркиране, ще се подобри организацията на движение, на паркиране и ще се подобри екологичната обстановка.

Принцип на предвидимост и откритост - Проектът на Наредбата, заедно с мотивите за предлагането и приемането й ще бъдат публикувани на официалния интернет сайт на Община Балчик за обществено обсъждане, становища и предложения от заинтересованите лица, всички които ще бъдат взети предвид, разгледани, обсъдени и съобразени, обосновано приемани или мотивирано и аргументирано отхвърлени (при нецелесъобразност, липса на техническа възможност или др.) в последващия етап - разработването на окончателния вид на проекта.

Принцип на съгласуваност - с публичността на проекта се дава възможност за ефективен съгласувателен процес между кмета на общината, Общинския съвет и широката общественост - гражданите, заинтересовани лица, стиковане на позиции, приоритети и интереси, постигане в максимална степен на съгласуваност в този аспект. Проектът на наредбата е сведен до знанието на изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания за вземане на участие в разработването му и изразяване на становище и позиция, съгласно изискванията на закона - чл. 10, ал. 3, т. 9 от Закон за хората с увреждания вр. с чл. 26, ал. 1 от Закон за нормативните актове. Получените позиции, становища, мотиви, предложения и други в тази връзка, ще бъдат разгледани по съответния ред.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - предлаганата наредба не е в противоречие на закона, спазени са законовите разпоредби на местното, националното и европейското законодателство. Предложени са за уреждане обществени отношения с местно значение, съобразно нормативните актове от по-висока степен. Проектът на подзаконовия нормативен акт с местно значение се предлага на вниманието на компетентен за приемането му според закона, орган и съдържа общи правила за поведение, които да се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, с нееднократно действие. Административно-наказателните разпоредби на проекта на наредбата са съобразени в пропорционалност с тежестта на съответните нарушения. 


2. Целите, които се поставят с приемането на настоящата наредба:

Основната цел е въвеждането на справедливи правила за ползване на ограниченото публично пространство и съчетаването на множеството функции и интереси на територията на Община Балчик, засега в тесния и широкия градски център, както и по пътните платна, и платени паркинг зони в близост до крайбрежната част на града.

Предложената мярка е балансирана, като държи сметка за интересите както на живущите в зоните за платено паркиране, така и за тези на гражданите от други райони и населени места, или с друго местно и национално гражданство, посещаващи града, и не на последно място интересите и законните права на хората с увреждания.

Предизвикателството пред общинските власти, в контекста на устойчивото развитие на града е огромно - от една страна съчетаване на икономическото развитие и достъпността, а от друга - подобряване на качеството на живот и защита на околната среда.

С предложения проект са предвидени няколко режима на платено паркиране:

*С въвеждането на режим на платено почасово паркиране „Синя зона" се цели постигането на регламентирано паркиране по улиците и паркинг зоните, включени в режима на почасово платено паркиране и ограничаване на нарушенията при паркирането, по-ефективно прилагане и спазване на правилата на движение от гражданите и гостите на града, стимулиране използването на обществения транспорт, на вело- и пешеходното движение като алтернатива на придвижването с автомобили, както вече беше посочено - по-висока дисциплина при паркиране, с ограничаване на възможностите за паркиране върху тротоари и зелени площи, кръстовища и др. предвид завишения контрол върху неправилното паркиране в зоните, подобряване екологичната обстановка чрез намаляване вредните емисии и фини прахови частици от пътните превозни средства;

*С въвеждането на режим на платено паркиране „Служебен абонамент" - „Синя зона" ще се регламентира и предполагаемо редуцира паркирането на автомобили на работници и служители на юридически лица, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и др., както и от техни клиенти и потребители на услугите им, от което ще се извлекат постъпления от този вид паркиране, тъй като засега липсва действаща нормативна уредба и посочените лица използват безплатно публичното пространство със заемането на голям брой паркоместа. Предложеният проект предвижда ограничение в тази връзка - „специално обозначените за този вид паркиране места да не надвишават 15% от общия брой предвидени места за паркиране;

*С въвеждането на режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес в „Синя зона"  се цели редуциране недоволството на постоянно живеещите в районите граждани от недостиг, липса на свободни паркоместа в близост до домовете им. Едновременно с това ще се съберат приходи от ползването на публичната собственост за тази цел.

*С въвеждането на режим на преференциално паркиране на МПС, управлявани или превозващи хора с увреждания в зоните за платено паркиране в съответните им режими, ще се постигне справедливост, достъпна среда, равнопоставеност, интегрираност и правилно прилагане на социалното законодателство за хората с увреждания, предвид липсата на местна нормативна уредба в тази връзка досега. Приходи от този вид паркиране няма да се реализират и цени за разходите по издаването на предвидените разрешителни документи няма да се събират от правоимащите лица.

*С предвиждането на възможност за безплатно паркиране на електрически автомобили, при упражняване на съответния предвиден контролен и разрешителен режим (за избягване на злоупотреби от страна на управляващите „хибридни" пътни моторни превозни средства) за ползване на преференцията, се насърчава и адмирира използването на екологично щадящи превозни средства.

Други цели:

Да се предостави алтернатива, да се постигнат дисциплиниране, превенция и повишена организация на иначе безконтролно паркиране. Да се оптимизира трафика и да се гарантира безопасното движение на МПС и пешеходци, правилното паркиране на автомобили, да се ограничат предпоставките за възникване на ПТП. Предлаганата наредба ще даде възможност да се осъществи контрол при паркирането на постоянно нарастващия брой автомобили, особено през летния сезон, както в зоните за платено паркиране, така и в целия град поради подобряване капацитета на контролните органи и ресурсното обезпечаване. Предвид градоустройствените особености, се предвижда да се използват оптимално и повишено безопасно възможностите на уличната мрежа за обособяването на паркоместа.

Цели се също така мотивирано увеличаване използването от гражданите на алтернативни средства за градска мобилност и опазване качеството на въздуха и околната среда. Основен приоритет е да се изгради подходящ режим на паркиране, който да се превърне в достъпна, подредена и удобна услуга за всички жители и гости на града, да се облекчи трафика, който целогодишно, но и особено през летния туристически сезон е най-проявен в централната крайбрежна улица, в близост до крайбрежната алея, хотели и плажове, но и в централната част на града.

Не на последно място - цели се постигането на активно стимулиране на изграждането на гаражи и предварително планирането на регламентирани паркоместа в и за новостроящите се сгради в града и на територията на общината, съобразно и специалното в тази връзка законодателство;


3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Съгласно икономическата теория за модели и показатели за анализ на финансовата устойчивост на организациите, външно проявление на финансовото състояние е платежоспособността, а вътрешно-финансовата устойчивост, отразяваща балансирането на паричните потоци, на приходите и разходите, активите и пасивите, средствата и източниците за формирането им. Анализът в тази връзка навежда, че самият администриращ процес по прилагане и за прилагане настоящите изменения с новата общинска наредба не дава съществено по размер или значително отражение, нито върху външното проявление на финансовата устойчивост на общината, т.е. платежоспособността, нито върху вътрешната финансова устойчивост при баланса на приходи и разходи, активи и пасиви, средствата и източниците за формирането им, предвид прогнозирания и максимално предвиден размер на първоначални инвестиционни разходи за Общината, възлизащи до 95 000 лева.

 Последващи разходи не се предвиждат, с оглед уредбата на предложената наредба - постъпленията от заплащаните за платено паркиране в съответните режими на „Синя зона" да влизат в приход на общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, което ще реализира и бъдещите необходими разходи за поддръжката, рехабилитацията, новирането и благоустрояването на съответните зони, попадащи в режима на платено паркиране - публична общинска собственост. По-съществено очаквано отражение върху финансовата устойчивост на общинската институция ще има и се предвижда да има при резултатите от, „в резултат на" и след прилагането на новите разпоредби, но не и в етапа за прилагането им.

За прилагане предложения проект на наредба, все пак ще са необходими финансови средства от бюджета на Община Балчик за първоначална инвестиция, както се посочи по-горе, които се предвижда да се оползотворят и осигурят по следния начин:

-използване и оптимизиране на ресурси, използвани към настоящия момент за осъществяването на контрол върху движението - поставяне на вертикална сигнализация и  хоризонтална  маркировка,  упражняване  на  контрол  за  неправилно паркиране на ППС, обслужване (стопанисване и експлоатация) на места за паркиране - паркинги общинска собственост, монтаж и обслужване на технически средства тип Паркомат, закупуване на хардуер и софтуер за контрол и централизиране на системата, специализиран автомобил и други технически и обслужващи дейности. Първоначалните разходи за прилагане на наредбата ще бъдат за сметка на бюджета на Община Балчик.

- Максимален размер на инвестиционните разходи - 95 000 лв. (Размерът е изчислен на база оферти за 4 бр. модулни паркомати, вкл. такси за поддръжка, разходи за вертикална планировка и хоризонтална маркировка и др.).

- Прилагането на наредбата ще доведе и до генериране на приходи - постъпления от заплащането на цени предвидени в наредбата, формирани на разходо-оправдателен принцип, което предполага в голяма степен и даже напълно покриване на нужните за приложението на наредбата разходи от съответно приходите от нейното приложение. Макар следващо се приходите да постъпват в патримониума на общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, се планира тяхното бъдещо вложение да е в поддръжка, благоустрояване и реконструкция на публичната общинска собственост, свързана с поддържане, разширяване, новоизграждане местата и възможностите за паркиране, евентуално изграждане и обособяване на безплатни места за паркиране на велосипеди и мотопеди, подобряване в удобствата и условията при използване на предлагания обществен градски транспорт - с цел стимулиране използването на алтернативен транспорт. Община Балчик трябва да бъде координиращ орган на цялостната политика по паркирането на нейната територия, съответстваща разбира се, с разпоредбите на ЗДвП, Конституцията на Р. България и други относими нормативни актове. Общината, чрез ОбС взема решения относно капацитета на паркирането, тарифите за паркиране и т.н. Действителното осъществяване на дейностите по паркирането ще се извършва от общинското предприятие, при стриктното съблюдаване рамките, установени от общинската политика по паркирането.

Общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД ще упражнява уредените в проекто-наредбата задължения за приемане и обработка на заявленията за издаване на стикери и абонаментни карти, издаването на такива, контрола върху паркирането в зоните за платено паркиране, оперативната дейност по използването и прилагането на техническо средство тип „скоба", събирането на цените от собствениците и водачите, както и освобождаването на принудително задържаните МПС, принудителното преместване и отговорното им пазене на специализирани паркинги. От текста на чл. 167, ал. 4, т. 2 ЗДвП следва, че общината осигурява издръжка на органите, осъществяващи дейностите за контрол по закона. С цел финансиране на посочената дейност, нормата на чл. 99, ал. 3 ЗДвП регламентира правомощието на ОбС да определи съответната цена за паркиране в определените за това зони. Неплащане на дължимата цена е основание за принудителното задържане на съответното превозно средство до заплащането й, заедно с разходите по прилагане на техническо средство за принудително задържане по чл. 167, ал. 2, т. 2 ЗДвП. За наличието на необходимите ресурси за това, както и за обособяване и сигнализиране на зоните за платено паркиране, включително прогнозни приходи и разходи на търговското дружество е предоставен приложено подробен финансов анализ. Следва обаче да се държи сметка, че макар като еднолична общинска собственост, предвид самостоятелната правосубектност на това еднолично акционерно дружество, планираните приходи и разходи, извън първоначално необходимата и предвидена инвестиция, посочена по-горе за поддържане на зоните за платено паркиране в последствие, ще касаят единствено бюджета на търговското дружество, но не и пряко на общинския бюджет, при все, че ще се упражнява стриктен контрол по спазване правилата на въведената от общината политика за паркирането.

4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата, включително финансовите такива:

Очакваните резултати биха могли да се обобщят по следния начин:

- Започване и последващо с времето доразвиване с повишавана ефективност - политика за ограничаване на трафика в напрегнатите зони на града. Очаква се повишаване безопасността на движение на автомобили и пешеходци;

- Въвеждане на ефективни и ефикасни механизми за контрол на паркирането на МПС;

- Осигуряване на достъпна и по-привлекателна градска среда за всички - чрез обособяване на места за паркиране и отграждане на пешеходни пътеки, тротоари и алеи с препятстващи паркирането на автомобили, средства. Подобряване процеса и степента на удовлетворяване нуждите на физически и юридически лица, при основен приоритет изграждането на режим на паркиране, който да се превърне в достъпна, гарантирана и удобна услуга за всички жители и гости на града, при облекчаване трафика, който е най-проявен в централната и крайбрежна части на града и около търговски обекти и институции, където именно е и обхватът на зоната за платено паркиране;

- Подобряване мобилността на представители от уязвими социални групи - хора с увреждания чрез обособяване на части от тротоари за пешеходни зони с достатъчно ширина, съобразена с размерите на технически средства за придвижване на хора с увреждания, както и предоставяне на съответен брой обособени и гарантирани за паркиране на автомобилите им места;

- Подобряване на средата за живот в екологично измерение, чрез редуциране на вредните емисии, отделяни от ППС в посочените райони;

- Драстично намаляване на потока автомобили в новите райони, обхванати от зоните за платено паркиране, които понастоящем се превръщат в безплатни паркинги за посетителите на зоните за платено паркиране и безразборно, неправилно паркиране.

- Чрез въвеждане на режим на платено почасово паркиране „Синя зона" се очаква постигането на регламентирано паркиране по улиците, включени в режима на почасово платено паркиране и ограничаване на нарушенията при паркирането, по-ефективно прилагане и спазване на правилата на движение от гражданите и гостите на града, мотивиране и насърчаване използването на обществения транспорт, на вело-, мото- и пешеходното движение като алтернативи на придвижването с автомобили, както вече беше посочено - по-висока дисциплина при паркиране, с ограничаване на възможностите за паркиране върху тротоари и зелени площи, кръстовища и др. предвид завишения контрол върху неправилното паркиране в зоните, съблюдаване спазването на въведените с наредбата правила, подобряване екологичната обстановка чрез намаляване вредните емисии и фини прахови частици от пътните превозни средства;

- Чрез въвеждането на режим на платено паркиране „Служебен абонамент" - „Синя зона" се очаква да се реализира и успешно прилага липсващата към този момент регламентация в тази област и предполагаемо да се редуцира (тъй като ще е вече срещу заплащане) паркирането на автомобили на работници и служители на юридически лица, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и др., както и от техни клиенти и потребители на услугите им, от което платено вече паркиране ще се извлекат постъпления, тъй като засега липсва действаща нормативна уредба и посочените лица използват безплатно публичното пространство със заемането на голям брой паркоместа. Предложеният проект предвижда ограничение в тази връзка - „специално обозначените за този вид паркиране места да не надвишават 15% от общия брой предвидени места за паркиране;

- Чрез въвеждането на режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес в „Синя зона"  се очаква да се постигне редуциране недоволството на постоянно живеещите в районите граждани от недостиг, липса на свободни паркоместа в близост до домовете им. Едновременно с това ще се съберат приходи от ползването на публичната собственост за тази цел. В по-дългосрочен план, очаква се по-висока заинтересованост, отговорност, активност  и ангажираност от страна на инвеститорите в строителния бранш при планирането и осигуряването, в съгласие нормативната уредба за целта, на гаражи и паркоместа за новото строителство, за да се избегне в определена степен /с редуцирането на необходимостта, за ангажиране по-малък брой платени паркоместа/ ангажирането и заплащането на абонамент за платено, локално паркиране от живущите.

- Чрез въвеждането на режим на преференциално паркиране на МПС, управлявани или превозващи хора с увреждания в зоните на платено паркиране в съответните им режими, се очаква да се постигне осигуряване на лична мобилност с максимална степен на независимост, достъпност, висока степен интегрираност и ефективно участие в обществения живот, социално приобщаване и правилно прилагане на социалното законодателство за хора с увреждания, предвид липсата на местна нормативна уредба в тази връзка досега. В унисон с европейската и националната социални политики в това отношение, приходи от този вид паркиране няма да се реализират.

- С предвиждането на възможност за безплатно паркиране на електрически автомобили, при следващото се упражняване на съответен контролен режим и при налична регулация - изрични легални дефиниции на „електрически автомобил" и „индивидуално електрическо превозно средство" в допълнителните разпоредби на предложения проект на наредбата (за избягване на злоупотреби от страна на управляващите „хибридни" превозни средства) за ползване на преференцията, се насърчава и адмирира използването на екологично щадящи превозни средства, движещи се изцяло на електричество.

- Във финансов аспект, планираната, прогнозирана ефективност от въвеждане на регламентация в паркирането за период от 36 месеца е над 1 милион лева, което както вече беше посочено ще е в ефект на приход на общинското еднолично дружество „Кибела 2014" ЕАД (под чието управление и контрол попадат зоните с различните режими на платено паркиране) и се планира, и цели този приход да бъде бъдещо оползотворен и вложен в  поддръжка, при нужда евентуално разширяване на паркинг зоните, благоустройство и рехабилитация на пътната мрежа и паркинги в зоните с режим на паркиране на територията на Общината, изграждане, поддържане и благоустрояване на обособени зони за паркиране на велосипеди, мотопеди и други алтернативни и щадящи околната среда средства за придвижване, оптимизиране в удобствата и условията за използване на градски транспорт, изобщо оптимизиране и съблюдаване на цялостна политика в областта на паркирането в града и общината, следващо се упражнявани чрез решения на Общински съвет.

„Кибела 2014" ЕАД е търговско дружество, чийто едноличен собственик на капитала е Община Балчик. От текста на чл. 167, ал. 4, т. 2 ЗДвП следва, че общината осигурява издръжка на органите, осъществяващи дейностите за контрол по закона. Кметът на общината със заповед оправомощава конкретни длъжностни лица от търговското дружество, които да извършват пряката дейност по оперативен контрол.

Следва да се обърне внимание, че в настоящия проект при определяне цените за платено паркиране в различните зони със съответен режим за платено паркиране е взето предвид обстоятелството, че Община Балчик разполага с ограничен и незначителен брой паркоместа (видно от Приложение 1 общо 358 паркоместа), сравнимо с територията и реален брой паркоместа на по-големи общини. Занижаване на цената за паркиране при това обстоятелство под предложената, както и „стесняване" на платения период в по-кратко време през годината (например само за през летните месеци, каквато първоначално идея имаше), ще доведат до нерентабилност и финансова невъзможност за покриване разходите по организацията, поддържането и стопанисването на платените паркинг зони, техническите разходи по консумативи и необходимата работна ръка за цялостната дейност в това отношение, т.е. до нееквивалентност и дисбаланс между приходен и разходен финансови аспекти за дейността.

В пряк приход на общинския бюджет е предвидено да постъпват наложените и събирани глоби и имуществени санкции от извършените нарушения по наредбата, съгласно разпоредбата на закона - чл. 167, ал. 4 от Закона за движение по пътищата. Освен дисциплиниращ ефект върху водачите на МПС при паркиране, това ще има и финансово отражение върху бюджета на общината в положителен аспект. Трудно е да се предвиди в точност, и дори в предполагаемост - хипотетично размерът на този вид постъпления, но същите се предвижда да бъдат използвани за усъвършенстване условията и пълноценно прилагане на цялостна, високоефективна и широко обхватна общинска политика във връзка с възможностите за законосъобразно и удобно във всичките му аспекти и за всички пряко и индиректно заинтересовани страни, паркиране.


5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Наредбата е подзаконов нормативен акт с местно значение и текстовете й са съобразени както с действащото законодателство на Република България (ЗМСМА, ЗОС, ЗДвП, ЗХУ и други приложими), така и с това на Европейския съюз.

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация в областта на европейското право са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури, с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно  самоуправление. 

Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за регионално развитие, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт /ЗДвП/ с тях. Предвидените разпоредби целят подобряване на възможностите на местната власт за осигуряване на достъпна градска среда и на хората с увреждания, в съответствие с чл. 26 от Хартата за основните права. Останалите разпоредби също са съобразени с приложимото право на ЕС и не противоречат на релевантни императивни разпоредби.

Разпоредбите н предложения проект на наредба са в синхрон с европейската политика и ценности по отношение на хората с увреждания. Същите са в съответствие с Харта на основните права на Европейския съюз, на Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания, на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН и на Националната стратегия за хора с увреждания 2021-2030 г.

По отношение необходимостта или не от предварителна оценка на въздействието по ЗНА, предложителят на настоящия проект изразява следната позиция:

За разлика от мотивите към проектите за нормативни актове, предварителната оценка на въздействието се извършва на етап планиране на законопроектите, с цел да не се допуска субективност при обосноваването на законодателните интервенции. Една от основните цели на въвеждането на института на оценката на въздействието като задължителен елемент от нормотворческия процес в България е повишаването на доказателствената и експертна обоснованост на внасяните законопроекти.  По същество подобна оценка представлява експертен анализ на възникналия проблем и се базира на обективни данни от проведени изследвания, консултации със заинтересованите страни, статистически данни, сравнителни анализи и др. Оценката на въздействието легитимира предлагани законодателни инициативи като базирани на реални данни и анализи, при които са взети предвид интересите и позициите на всички заинтересовани страни в широк, национален аспект.

Предвид вида и характера на нормативния акт в конкретния случай - подзаконов нормативен акт с местно значение и настоящо изложените мотиви за приемането му, предложителят намира, че с тях е елиминиран всякакъв вид субективизъм в обосноваването и липсват последствия за широката общественост,  в национален план от приложението на предложените разпоредби, както е при законопроектите и законодателни инициативи. Интересите и позициите на всички от кръга заинтересовани лица, пряко и косвено засегнати и върху които ще окажат въздействие нормите на проекта, ще бъдат взети предвид с огласяването на проекта и предоставената им възможност за обществено обсъждане, дискусии и участие. Освен това, една евентуална предварителна оценка на въздействието, както вече е посочено, би следвало да се базира на реалистични, налични статистически данни и сравнителни анализи, да гарантира, че приемането на предложеното „законодателство" се базира на реални досегашни практики и данни, а предвид, че до момента изобщо липсва такава уредба за Община Балчик и не са били нормативно въведени такива или подобни режими на платено паркиране до сега, то такива, вече налични, вече прилагани практики, сравнения и статистически данни по тях няма как да бъдат почерпени и извлечени, относими за регулираната административно-териториална единица Община Балчик, съответно биха били явно и напълно хипотетични. Поради което и предложителят на настоящия проект на наредба преценява изискването за изготвяне на предварителна оценка на въздействието на акта за неприложимо и неизискуемо за случая, съгласно чл. 20, ал. 4 от Закон за нормативните актове.

Дефинирането и идентифицирането на проблемите, налагащи приемането на предложената правна регулация в настоящите мотиви е в достатъчна степен обективно и задълбочено и без да е извършвана предварителна оценка на въздействието, а предложеното им разрешаване с настоящия проект е достатъчно обективно аргументирано, при строго недопускане на никакъв субективизъм или дискриминация, при максимално възможна и мотивирана вероятност за бъдещо, високо ефективно,  хуманно и целесъобразно, и оправдано за всички в кръга заинтересовани страни и лица, прилагане.


Приложение:

- Проект на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, ведно с Приложение 1, Приложение 2 и Тарифа за цените към наредбата;

- Финансов анализ за изчисляване цените на услугите, очаквани приходи и разходи от прилагане на наредбата.


---------------------

публикувано на 25.03.2022 г.

ПРОЕКТ


НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

 Раздел I

Общи положения

Чл.1 (1). Наредбата урежда условията и реда за платено паркиране на територията на Община Балчик в зоните, определени с решение на Общински съвет Балчик, както и издаването на стикери и карти.

       (2). Общинският съвет определя зони за платено  паркиране на МПС, с допустима максимална маса до 3 т. и на автобуси до 12 пътнически места, в определени дни на седмицата, часове на денонощието, на райони, пътища и части от пътища, публична общинска собственост, с граници и цветова индивидуализация, съгласно  графична  част  Приложение 1 и зоните в улиците, поименно посочени в Приложение 2 към настоящата наредба.          

Чл.2. (1) Кметът на Община Балчик със заповед въвежда в експлоатация райони, пътища и части от пътища, определя временни и постоянни ограничения при паркиране, съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Общинския съвет. По същия ред се извършва и закриването на участъци и улици от зоните.

         (2)  Със заповед, кметът има право да ограничи временно - за срок до 14 дни, частично или цялостно, достъпа до райони, пътища и части от пътища от зоните, в случаи на провеждане на заявени по съответния ред мероприятия от частен или обществен характер.

Чл.3. Заплащането на цените по тази наредба се извършва към общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, съгласно Тарифа - неразделна част от наредбата.


Раздел II

Режим на платено  почасово паркиране на моторни превозни средства  (МПС) - „Синя зона"

Чл.4. (1) Зоните   за   платено почасово паркиране се обозначават с пътна маркировка и неподвижен пътен знак, представляващ информационна табела, в който са посочени условията за паркиране на МПС в зоната, размера на цената за паркиране, начина на заплащане и принудителните мерки,  прилагани съгласно  ЗДвП, като могат да бъдат оборудвани с камери за видео наблюдение и апарати за фото заснемане.

         (2) Режимът на платено почасово  паркиране е валиден за всички дни от седмицата в часовия диапазон от 09.00 ч. до 18.00 ч., през цялата календарна година - целогодишно.

        (3) При необходимост, режимът на  платено паркиране,  часовият и времеви  диапазон на платеното паркиране, може да бъде променян с решение на Общински съвет.   

Чл.5. В зоната за платено  паркиране  се спазват правилата за паркиране по ЗДвП и тази наредба.

Чл. 6. (1)  Заплащането на цените по този раздел се извършва по един от следните начини:

1. С талон, издаван от служители на общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД /по образец, утвърден от кмета на общината/, върху който трайно се отбелязва началния момент на паркирането, чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и минутите. Талонът се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила от страната на водача на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.

2. Чрез изпращане на кратко текстово съобщение на номер, посочен в пътен знак - информационна табела, описана в чл. 4.

 (2) Освобождават се от цените по ал. 1, обозначени моторни превозни средства със специален режим на движение на:

- Спешна медицинска помощ;

- Териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението";

- Главни и областни дирекции на МВР;

- Служба „Военна полиция";

(3) Освобождават се от цените по ал. 1 автомобилите, собственост на Община Балчик, индивидуалните електрически превозни средства по смисъла на Закон за движение по пътищата и освободените от данък по смисъла на чл. 58, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси електрически автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.


Раздел III

Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент - „Синя зона"

Чл.7. (1) На райони, пътища и части от пътища - общинска собственост, в рамките на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент", за  юридически лица, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, вписани в съответните регистри, съгласно действащото законодателство на територията на Република България  които  са  собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти, за което се заплаща цена в размер, определен от Общинския съвет, определена в Тарифа - неразделна част от тази наредба.

(2) Платено паркиране „Служебен абонамент" по ал.1  е  във всички дни от седмицата, като  специално  обозначените за това места, не могат да надвишават  15% от общия брой предвидени места за  платено паркиране .         

Чл.8. (1) За ползване режима на  платено паркиране „Служебен абонамент", заинтересованите лица  подават заявления по образец  до изпълнителния директор на общинско дружество  „Кибела 2014" ЕАД.

(2)  Редът и начинът за  ползване на режим платено паркиране „Служебен абонамент" се определя от Кмета на общината .

 (3) На лицата, получили право на „Служебен абонамент" по реда на ал.2 и след заплащане на съответната цена на услуга се издава и се предоставя документ, удостоверяващ правото на  ползване.

Чл. 9. Местата за паркиране по чл. 7, ал. 1 се сигнализират със съответния неподвижен пътен знак и специална маркировка .

Чл. 10. Забранено е паркирането на други моторни превозни средства на обозначените съгласно чл.9  места, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

Чл. 11. Временно ограничаване паркирането на местата в режим „Служебен абонамент", с цел провеждането на заявени по съответния ред в Община Балчик мероприятия, се допуска със заповед на кмета на общината.

 

Раздел IV

Режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес - „Синя зона"

Чл.12. В зона с въведен режим за платено паркиране, може да се въвежда режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес на собствениците им във всички дни денонощно /24 ч/.

Чл.13. (1) Собственици на МПС и лица, ползващи МПС на друго правно основание, регистрирани по постоянен адрес в зона с въведен режим за платено паркиране, имат право да паркират  в границите на зоната, където попада адреса им /или  в  изрично  посочена  в заявлението  по чл.14 ал.1 зона, съгласно графична  част  Приложение 1 и зоните в улиците поименно, посочени в Приложение 2 към настоящата наредба.         

(2) Правото за платено локално паркиране по ал. 1, се упражнява въз основа на стикер и/или абонаментна карта, по утвърден от кмета образец, който съдържа: логото на Община Балчик, знак за защита, пореден номер, рег.№ на автомобила, валидност.

(3) Стикерът и/или картата се залепва/или поставя на видно място, на предното стъкло на автомобила, без да пречи на видимостта на водача и по начин, даващ възможност за осъществяването на контрол.

(4) Правото по ал. 1, се ползва за до 2 (два) автомобила на постоянен адрес.

(5) Местата за паркиране се сигнализират  със съответния неподвижен пътен знак и специална маркировка.

Чл.14. (1) Лицата по чл. 13, ал. 1 подават заявления до изпълнителния директор на общинско дружество  „Кибела 2014" ЕАД за издаване на стикер и/или абонаментна карта, по образец,  утвърден от Кмета на общината. Към заявлението се представят следните документи:

1. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес или удостоверение за настоящ адрес;

2. Свидетелство за регистрация на МПС;

3. Документ, удостоверяващ друго правно основание.

(2) Стикери/абонаментни карти се издават в двуседмичен срок, след подаване на заявлението и представяне на екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на услугата в определения размер.

Чл.15. Собствениците на недвижими имоти на територията на общината, с постоянен или настоящ адрес извън община Балчик, могат да се ползват от правата по този раздел като освен заявлението по чл.14 представят копие от документ за собственост на жилищен имот  в зоната, определена за  платено паркиране и след заплащане на предвидената цена на услуга.


Раздел V

 Режим на преференциално паркиране на МПС, управлявани или превозващи хора с увреждания

            Чл. 16. (1) На територията на Община Балчик се осигуряват определен брой, специално обозначени места в съответните зони в режим на платено паркиране, за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания.

            (2) Местата за паркиране по ал. 1 са с възможно най-добър достъп от сградите, входовете, алеите, пешеходните зони и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 и с пътна маркировка с изобразен международния символ за достъпност.

(3) Преференциалното паркиране на МПС на лица с увреждания в зона в Режим на платено паркиране на моторни превозни средства  (МПС) - „Синя зона" е безплатно за време до 4 /четири/ часа паркиране на специално определените и сигнализирани за това места в зоните за платено паркиране на МПС, обозначени според изискванията на закона - чл. 99а и Приложение към чл. 99а, ал. 1 от Закон за движение по пътищата и които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено, конкретно и лично обслужват хора с увреждания.

            (4) Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, в зона в Режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес - „Синя зона", има лице, което в следствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, протезиране и други медицински помощни средства. За всяко жилище, попадащо в зона в Режим на платено паркиране се определя едно /1/ място за безплатно и денонощно паркиране на ППС, превозващо тези лица, до сградата по настоящ адрес на правоимащите. Правоимащите трябва да отговарят на следните условия:

            1. ППС, превозващо лицето по ал. 4 да е собственост на правоимащия или на съпруга му, респ. съсобственост със съпруга му, или да е предоставено на правоимащия и/или съпруга му по силата на договор за лизинг, или да е собственост или предоставено по силата на договор за лизинг на родител на правоимащото лице, настойник, попечител, от син/дъщеря на правоимащия, чийто адрес е в същото жилище.

            2.Лицата по ал. 4 следва да не притежават собствен гараж, паркомясто или право на ползване на място за паркиране в и до сградата по настоящия си адрес.

            3. Необходимите документи за установяване на обстоятелствата за предоставяне на правото по ал. 4 са следните:

            а) Заявление по образец, утвърден от кмета на Община Балчик;

            б) Лична карта или друг вид документ за самоличност и пребиваване;

            в) Валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);

            г) Свидетелство за регистрация на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо);

            д) Документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо);

            4. Документите по т. 3 могат да се подават в Община Балчик, включително и по електронен път от персонален профил на заявител, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис.

            5. Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със заповед на кмета на Община Балчик или оправомощено от него длъжностно лице за срок от три години, а когато срокът на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК изтича по-рано - до края на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му.

            6. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок от изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото.

            (5) Право на безплатно паркиране в зона в Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент - „Синя зона" в рамките на работното време върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на МПС, превозващо лица с трайни увреждания в близост до сградата по месторабота на правоимащите, има лице, което вследствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, протези или други медицински помощни средства. МПС, превозващо лицето по тази алинея, следва да отговаря на следните условия:

            1. Да е собственост на правоимащия или съпруга му, или да е в съсобственост със съпруга, или да е предоставено на правоимащия и/или съпруга му по силата на договор за лизинг, или да е собственост или предоставено по силата на договор за лизинг на родител на правоимащото лице, от син/дъщеря на правоимащия.

            2. Необходимите документи за установяване на обстоятелствата и предоставяне на правото по ал. 5 са:

            а) Заявление по образец, утвърден от кмета на Община Балчик;

            б) Лична карта или друг вид документ за самоличност и пребиваване;

            в) Валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);

            г) Свидетелство за регистрация на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо);

            д) Документ, удостоверяващ валидно трудово/служебно правоотношение;

            3. Документите по т. 2 могат да се подават в Община Балчик, включително и по електронен път от персонален профил на заявител, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис.

            4. Правото на паркиране се предоставя само за основната работа на лицето при един работодател в работни дни за конкретното му работно време в часовия диапазон на зоните за почасово платено паркиране.

            5. Правото на безплатно паркиране в рамките на работното време се предоставя със заповед на кмета на Община Балчик или оправомощено от него длъжностно лице за срок от две години, а когато срокът на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК или срокът на трудовото/служебно правоотношение изтича по-рано от посочените две години, се предоставя до най-рано изтичащия срок. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му.

            6. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок от изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото.

(6) Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за платено паркиране на територията на Община Балчик се издават и преиздават, както и анулират от кмета на Община Балчик или оправомощено от него длъжностно лице. Изготвянето и издаването на картите е в съответствие с изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания" към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета на Европа от 04.06.1998 г. и за тях не се заплаща цена от правоимащите лица.

(7) Начинът на обозначаване на ППС, превозващи хора с трайни увреждания при преференциално паркиране на специално обозначените за тази цел места в зоните за платено паркиране е задължително поставяне на карта, отговаряща на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания" към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета на Европа от 04.06.1998 г., удостоверяваща правото на ползване на такова място, която да съдържа международния знак „Инвалид", в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част да се вижда изцяло.

            (8) Оперативната дейност по издаването, монтажа на знаковото стопанство и контрола по използването им за обозначаване на местата за преференциално паркиране на хора с увреждания се осъществяват от общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД.

            (9) При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на МПС, превозващо хора с трайни увреждания, служителите на РУ „Полиция" - Балчик и/или общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД отнемат картата, която се връща на органа, който я е издал. При виновно поведение на титуляра на картата за установеното неправомерно ползване, в тези случаи (извън случаите на кражба или изгубване), картата се анулира, ако е издадена заповед на кмета, тя се отменя, а на титуляра не се издава нова карта за срок от една година от датата на анулирането.


Раздел VI

Контрол и принудителни административни мерки в зоната

Чл.17. Оперативната дейност по използването и прилагането на техническо средство тип „скоба", събирането на дължимите цени от собствениците или водачите на ППС, както и освобождаването на принудително задържаните ППС, се организира и осъществява от служители от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД по ред и условия, определени със заповед на кмета на Община Балчик, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

Чл.18. (1) Оправомощените със заповед лица /служби за контрол/ по чл. 17 имат право да прилагат предвидените в чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП мерки.

            (2) Техническо средство за принудително задържане се поставя по начин, по който не нанася щети на МПС.

Чл.19. Поставеното техническо средство за принудително задържане се отстранява само от оправомощените по чл. 17 лица /службите за контрол/. Забранено е повреждането на техническото средство за принудително задържане.

Чл.20. При прилагане на принудителните мерки по чл.18 ал.2, оправомощените по чл. 17 лица /службите за контрол/ са длъжни да поставят на предното обзорно стъкло, защитено от климатични условия, писмено съобщение.

Чл.21. Цената за разходите по прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане е определена от Общинския съвет, съгласно Тарифа - неразделна част от тази наредба.

Чл.22.(1) Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, се извършва, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението във вр. с  чл. 171, т. 5, б."г" от ЗДвП.

(2) Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на Община Балчик се организира и осъществява от служители от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Община Балчик, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

(3) Цената за разходите по принудителното преместване е определена от Общински съвет Балчик в Тарифа - неразделна част от настоящата наредба.

(4) В случаите, когато е започнато преместване (репатриране) на паркирано МПС и собственикът/ползвателят му се яви на място с желание да го освободи, заплаща половината от стойността на преместването (репатрирането), съгласно Тарифа - неразделна част от тази наредба.

Чл.23. При приложени принудителни административни мерки  МПС се освобождава след заплащане на дължимата цена за времето, през което е било паркирано в зоните, както и разходите по прилагането им, събирана от общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД.


Раздел VII

Административно-наказателни разпоредби

Чл. 24. (1) Който използва издаден по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност стикер или абонаментна карта, се наказва с глоба от 50 /петдесет/ до 200 /двеста/ лева, като със съставяне на акта за установяване на административно нарушение, стикера/картата се изземва и прилага към него.

(2) За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за платено, за преференциално или привилегировано паркиране или стикер, на извършителя се налага глоба в размер от 100 /сто/ до 300 /триста/ лева, като картата/стикера се изземва от служителя от службата за контрол, установил нарушението. В този случай се уведомява и Районно управление „Полиция".

(3) Който отстрани техническо средство за принудително задържане, в нарушение на предвидения в наредбата ред, се наказва с глоба от 100 /сто/ до 500 /петстотин/ лева.

(4) Който повреди или унищожи техническо средство за принудително задържане (по какъвто и да е начин) се наказва с глоба от 100 /сто/ до 500 /петстотин/ лева.

(5) За паркиране на МПС в нарушение на изискванията на настоящата наредба, върху специално обозначено място, определено за паркиране на МПС, обслужващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в размер до 50 /петдесет/ лева.

(6) Когато нарушение на тази наредба е извършено при или по повод осъществяване дейността на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер до 500 /петстотин/ лева, но не по-малко от 100 /сто/ лева.

Чл.25. (1) Актове за установяване на административни нарушения по реда на тази Наредба се съставят от длъжностни лица от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, оправомощени със заповед на кмета.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Балчик или от упълномощено от него лице, въз основа на акт, съставен по Наредбата от лицата по ал.1.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(4) Глобите и имуществените санкции, събирани при констатиране на нарушения по тази наредба, постъпват в бюджета на общината, съгласно чл. 167, ал. 4 от Закона за движение по пътищата.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


          По смисъла на тази наредба:

1 „Зона" е райони, пътища и части от пътища - общинска собственост, определени от общински съвет за платено паркиране, съгласно графичната част на Приложение № 1 от тази наредба.

2 „Друго правно основание" са случаите, в които лице е сключило договор за лизинг и лице притежаващо МПС в съпружеска имуществена общност.

3. "Служебен абонамент" е режим на платено паркиране върху определени от Община Балчик и съгласувани с РУ-Балчик, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на територията на Община Балчик с въведен режим на платено паркиране „Синя зона", на МПС за служебни нужди, на основание издадена абонаментна карта или стикер за временно и възмездно ползване на съответното паркомясто.

4. „Режим на локално платено паркиране" е режим на неограничено почасово платено паркиране върху определени от Община Балчик и съгласувани с РУ-Балчик, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги - общинска собственост на територията на Община Балчик с въведен режим на платено паркиране  „Синя зона", на МПС на физически лица.

5. „Индивидуално електрическо превозно средство" по смисъла на тази наредба и съгласно §6, т. 18б от Допълнителни разпоредби на Закон за движение по пътищата  е: пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 km/h, без или със място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 mm, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 mm, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 kg. Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания.

6. "Електрически автомобили" по смисъла на тази наредба и §1, т. 35 от Допълнителни разпоредби на Закон за местните данъци и такси са леки автомобили по смисъла на § 6, т. 12, буква "а" от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене.

7. Пътно моторно превозно средство е в „престой", когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача.

8. „Паркирано" е пътно моторно превозно средство, спряно извън обстоятелствата,  които го характеризират като престояващо, както и извън обстоятелствата, свързани с необходимостта да спре, за да избегне конфликт с друг участник в движението или сблъскване с някакво препятствие, или в подчинение на правилата за движение.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Кметът на Община Балчик изготвя и издава предвидените в настоящата Наредба нарочни заповеди в едномесечен срок от приемането на настоящата Наредба.

(2) До издаването на заповедите по ал. 1, заварените процедури, режими, такси и др. запазват действието си.

§ 2. Всички заварени производства се довършват по досегашния ред.

§3. Указания във връзка с приложението на Наредбата се дават от кмета на Община Балчик.

§4. Настоящата Наредба, ведно с Тарифа за цените за паркиране, отстраняване на техническо средство тип „скоба", принудително преместване и други във връзка с прилагане разпоредбите на  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, в зоните с въведен режим на платено паркиране, Приложение 1 и Приложение 2 - неразделни части от нея, се издава на основание чл.76, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.8, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99 от Закона за движение по пътищата и чл. 8 от Закона за нормативните актове.

§5. Настоящата Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик отменя Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, приета с Решение №340, Протокол №22 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 03.06.2021 г.

 Настоящата Наредба е приета с Решение № ........... по Протокол № ................. г. на Общински съвет Балчик.


Председател на Общински съвет - Балчик: .........................................


                                                                                                                         /Николай  Колев/


----------------------

публикувано на 25.03.2022 г.


Приложение 1 към чл.1 ал.2 - тук


----------------------

публикувано на 25.03.2022 г.

Приложение 2  към чл.1, ал. 2 и чл. 13 ал.1


Зони за платено паркиране на територията на гр. Балчик с цветова индивидуализация:


- ул. „Любен Каравелов" от кръстовище с ул. „Иван Вазов" до кръстовище с ул. „д-р Златко Петков";

- ул. „Иван Вазов" - от кръстовище с ул. „д-р Златко Петков" до кръстовище с ул."Любен Каравелов";

- ул. „Пейо Яворов" -кръстовище с ул."Константин Кисимов" и до кръстовище с ул. „Приморска";

- ул. „Приморска" - от кръстовище с пл. „Капитан Георги Радков" до кръстовище с ул. „Пейо Яворов";

- Паркинги на площад „Капитан Георги Радков" и площад „Рибарски"


---------------------------

публикувано на 25.03.2022 г.


Т А Р И Ф А

за цените за паркиране, отстраняване на техническо средство тип „скоба", принудително преместване и други във връзка с прилагане разпоредбите на  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, в зоните с въведен режим на платено паркиране:

1. Режим на платено паркиране на МПС в зоната за почасово платено паркиране - „Синя зона":

1. Цена за почасово платено паркиране за 1 час

-лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места

Вкл. ДДС

1.00 лв.*


2. Дневен абонамент - 24 часов

-лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места

Вкл. ДДС

5.00 лв.

*Цената за паркиране „чрез СМС" е 1 лв. с ДДС за 1 час паркиране, като стойността на СМС се таксува отделно към съответния оператор - по тарифния план на клиента.

2. Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент в „Синя зона"

1.Месечен абонамент

Вкл. ДДС

150.00 лв.

2.Шестмесечен абонамент зоната действа 4 месеца

Вкл. ДДС

750.00 лв.

3.Годишен абонамент

Вкл. ДДС

1000.00 лв.


3.Платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес в „Синя зона"

1. Абонамент (за целия период на действие на режим платено паркиране „Синя зона")

Вкл. ДДС

30.00 лв.


4. Цена за прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане тип „скоба" - еднократно в размер на 20 лв., заедно с дължимата сума за всеки час за почасово платено паркиране до момента на освобождаването или до края на работното време на съответната зона.


5. Цена за принудително преместване на МПС в размер на 40 лв.

В случаите, когато е започнато преместване (репатриране) на паркирано МПС и собственикът/ползвателят му се яви на място с желание да го освободи, се заплаща половината от стойността на преместването (репатрирането) - 20 лв.


Всички цени са с включен ДДС.


--------------------------


ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

            За да се стигне до крайна цена на всяка една услуга са взети предвид разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала извършващ услугите, разходите за материали, капиталови разходи, разходи за външни услуги и други разходи изчислени по принципа на методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. Предложените цени на услуги са съобразени с действащото законодателство.

Предлаганата цена за почасово паркиране на територията на община Балчик е в размер 1 /един/ лев на час с ДДС, дневен абонамент- 5,00 /пет/ лева с ДДС.

. Предлаганите с настоящия текст цени за ползване на паркомясто в режим на паркиране „Служебен абонамент", срещу заплащане от собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти са както следва:

-  месечен абонамент      - 150,00 лева/месец с ДДС;

-  шестмесечен абонамент  - 750,00 лева/месец с ДДС;

-  годишен абонамент  - 1 000,00 лева/месец с ДДС.

         Платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес в „Синя зона"- 30,00/тридесет/ лева с вкл. ДДС.

За принудително блокиране на автомобил с технически средство тип „скоба" -  20 лева с ДДС.

За репатриране на автомобил - 40 лева с ДДС.

В случай, че водач на превозно средство, по отношение на което са започнати действията по предходните две точки, пожелае то да му бъде предадено, последният заплаща таксите с 50% намаление 20 лв.

Очаквани годишни приходи от Общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД са в  размер на около 425 000 лева, разпределени както следва:

- Режим на почасово платено паркиране - 361 350 лева;

- Паркиране „Служебен абонамент"- 40 650 лева;

- Платено локално паркиране на МПС и други приходи /блокиране и репатриране/- 23 000 лева.

Ако приемем, че средно използваните паркоместа  са 330 умножени по 365 дни в годината, средно по 3 часа на ден, умножени по цена по почасово паркиране от 1 лев, очакваният приход, който се получава е в размер на 361 350 /триста шестдесет и една хиляди триста и петдесет/ лева.

/330х365дни по 3 часа на ден х 1лев / се  получава 361 350 лева.

Очакваните приходи от ползване на паркомясто в режим на паркиране „Служебен абонамент", срещу заплащане от собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти са в размер на около  40 650 лева на година.

Очакваните приходи от платено локално паркиране на МПС и други приходи / блокиране и репатриране/ - 23 000 лева.

 Очаквани годишни разходи от Общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД са в  размер на около 445 000 хиляди лева, разпределени както следва:

Назначен персонал:

1.      Директор - 1 щатна бройка

2.      Главен счетоводител - 1 щатна бройка;

3.      Касиер -1 щатна бройка;

4.      Работник паркинг -  6 щатни бройки;

5.      Изпълнител шофьор -2 щатни бройки.

-          разходи за възнаграждения и осигуровки на около 12 души  - 200 000 лева;

-          разходи за издръжка на дейността / материали, горива, ел.енергия  и други /- 215 000 лева

-          разходи за външни услуги - 30 000 лв.;