• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  Решение  № 394/14.09.2021 г., на Общински съвет Балчик  и във връзка със   Заповед  № 335/24.03.2022 година на Кмета на Община Балчик.                                  

               ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:  

               1. Едноетажна жилищна сграда с площ 73.00 м2, ведно с прилежащо дворно място, представляващо ПИ 23769.54.432 по кадастралната карта на село Дропла, с площ 6 977.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 38 550.00 лева  /тридесет и осем хиляди петстотин и петдесет лева/.

               Търгът ще се проведе на 19.04.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.
               Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 04.04.2022 г. до 18.04.2022 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 18.04.2022 г.

 Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  18.04.2022 г. информационния център на Община Балчик.

За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева