• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


  З А П О В Е Д

№ 301/21.03.2022 год.

 

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1 т.14 от ЗМСМА и чл. 99 б, ал.1 от Закона за  гражданската регистрация

Н А З Н А Ч А В А М:

Комисия в състав:

Председател: Елица Кръстева - началник отдел „ГРАО", Община Балчик

Членове:         Павлета Костова - ръководител на ТЗ "ГРАО"  гр. Добрич

инж. Надежда Михайлова - мл.експерт в Областна управа-Добрич

Детелина Иванова - ст. специалист „ГРАО"

юрист от отдел „ПИТО" на Община Балчик

представител  на  РУ - Балчик

Комисията  да разгледа подадените заявление с вх. № 94-00-366/03.02.2022 год. от Шукри Али Шукри и заявление с вх. № 94-00-365/03.02.2022 год. от Али Шукриев Халилов,  в съответствие с чл. 99б от ЗГР. Проверката за спазване на изискванията за извършване на гражданската регистрация да се извърши в седем дневен срок от датата на настоящата заповед - на 29.03.2022 год. от 10.00 часа в залата на Община Балчик.

Във връзка с извършване на проверката по чл. 99 б, ал. 1от ЗГР е необходимо представителя от РУ-Балчик на основание чл.140 а. ал.2 от Наредба №РД-02-20-9 от 12.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация писмено да уведоми комисията за резултата от проверката.

Заповедта да се постави на таблото за обявяване и да се публикува на интернет страницата на Община Балчик.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.                                                       

Копие от  заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни  лица за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик