• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 21.03.2022 г.

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 16.03.2022 год., на основание чл.37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка изискванията на чл.37и, ал.4, ал.7 и ал.9 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на  Заповед №102/01.02.2016г., изменена със Заповед № 357/ 02.04.2020 год. на Кмет на община Балчик, се събра комисия в състав:

    1. Зехра Акиф - Гл. експерт ОПФ и СД

    2  Женя Манолова - Главен юрисконсулт отдел  ПИТО    

    3. Мари Караиванова - Началник отдел ТСУО

Резервни членове :

    1. Румен Цонев - Гл. специалист  вет. техник

със задача да извърши проверка за спазване на условията по чл.37и, ал.4, ал.7 и ал.9 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Балчик.

Проверката се извърши по данни от информационната система RegiX и официалната справка на БАБХ на основание чл.37м, ал.3, във връзка с ал.2 от ЗСПЗЗ, утвърдена със Заповед №РД11-260 от 21.02.2022 г. на Изпълнителния директор на БАБХ.


Към 01.02.2022 год. община Балчик има сключени договори за наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища и мери от общинския поземлен фонд, на основание чл.37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ, както следва:

При проверката комисията установи и реши следното:


1.      Минчо Данаилов Панайотов с постоянен адрес: гр. Балчик, общ. Балчик, като

собственик на животновъден обект №0250840005 /стар 9600-0028/ с пасищни селскостопански животни, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, има сключен и действащ договор за наем на земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване- пасища и мери.

-          По Договор №346/02.07.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС Балчик с вх. рег. №1525/20.07.2020г., Акт. №155, том II, ползва пасище с площ 320.000 дка, кат. IV в землището на гр. Балчик.

Към 01.02.2022г., по данни от RegiX системата на БАБХ, ползвателят няма регистрирани пасищни селскостопански животни.

Комисията констатира, че ползвателят не отговаря на изискванията и разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, налице са условията на чл.37м, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ. В животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни, следва договорът за наем да бъде прекратен.


2.      Стоян Петров Василев с постоянен адрес: гр. Балчик, общ. Балчик, като

собственик на животновъден обект №0250830003 /стар 9600-0004/ с пасищни селскостопански животни, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, има сключен и действащ договор за наем на земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване- пасища и мери.

-          По Договор №352/06.07.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС-Балчик с

вх. рег. №1526/20.07.2020г., Акт. №156, том II, ползва пасища в землището на гр. Балчик и с. Тригорци с обща площ 381.770 дка до VII категория.

Към 01.02.2022г., по данни от RegiX системата на БАБХ, ползвателят има 32.70 ЖЕ, отговарящи на 490.500 дка до VII категория.

            Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията и разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен.


3.      Иванка Стоянова Дойчева с постоянен адрес: с. Сенокос, общ. Балчик, като

собственик на животновъдни обекти с №№ 6625060001 /стар 9634-0057/ и 5335740001 /стар9423-0017/с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, има сключени и действащи два договора за наем на земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване- пасища и мери.

-          По Договор №496/17.10.2018г., ползва пасища в землището на с. Храброво и с.

Кремена с обща площ 578.280 дка до VII категория.

-          По Договор №370/08.07.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС Балчик с

вх. рег. №1528/20.07.2020г., Акт. №158, том II, ползва пасище с площ 258.000 дка до VII категория.

Общата ползвана площ е 836.280 дка до VII категория.

Към 01.02.2022г., по данни от RegiX системата на БАБХ за животновъден обект намиращ се на територията на общ. Балчик, ползвателят има 56.00 ЖЕ, отговарящи на 840.000 дка до VII категория.

            Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията и разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен.


4.      Николай Цветанов Джилянов с постоянен адрес: гр. Балчик, общ. Балчик,

като собственик на животновъден обект №1816070002 /стар 9644-0023/ с пасищни селскостопански животни, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, има сключени и действащи два договора за наем на земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване- пасища и мери.

-          По Договор №499/19.10.2018г., ползва пасище в землището на с. Гурково с площ

162.170 дка до  IX категория.

-          По Договор №371/08.07.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС Балчик с

вх. рег. №1527/20.07.2020г., Акт. №157, том II, ползва пасища в землището на с. Гурково с площ 508.260 дка до VII категория, 545.290 дка до IX категория и в землището на с. Тригорци с площ 67.020 дка до VII категория.

Общата ползвана площ е 575.280 дка до VII категория и 707.460 дка до IX категория.

Към 01.02.2022г., по данни от RegiX системата на БАБХ, ползвателят има 155.00 ЖЕ, отговарящи на 2357.000 дка до VII категория и 4714.000 дка до IX категория.

            Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията и разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен.


5.      Стефан Жечев Енчев с постоянен адрес: гр. Балчик, общ. Балчик, като

собственик на животновъден обект №1816080004 /стар9644-0026/ с пасищни селскостопански животни, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, има сключен и действащ договор за наем на земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване- пасища и мери.

-          По Договор №380/14.07.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС- Балчик с

вх. рег. №2035/04.09.2020г., Акт. №19, том III и Анекс №1към Договор №380/14.07.2020г., вписан в Агенцията по вписванията при РС- Балчик с вх. рег. №1308/28.05.2021г., Акт. І51, том II, ползва пасище в землището на с. Гурково с площ 33.000 дка, II категория.

Към 01.02.2022г., по данни от RegiX системата на БАБХ, ползвателят няма регистрирани пасищни селскостопански животни.

            Комисията констатира, че ползвателят не отговаря на изискванията и разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, налице са условията на чл.37м, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ. В животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни, следва договорът за наем да бъде прекратен.


6.      Пенчо Маринов Панталеев с постоянен адрес: с. Соколово, общ. Балчик, като

собственик на животновъден обект №6795100001 /стар9640-0044/ с пасищни селскостопански животни, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, има сключен и действащ договор за наем на земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване- пасища и мери.

-          По Договор №494/30.09.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС-Балчик с

 вх. рег. №2263/06.10.2020г., Акт. №68, том III, ползва пасище с площ 44.040 дка, кат. III в землището на с. Бобовец, пасище с площ 108.700 дка, кат. II в землището на с. Стражица и пасище с площ 123.100 дка, кат. IV в землището на с. Царичино.

            Общата ползвана площ е 275.840 дка до VII категория.

Към 01.02.2022г., по данни от RegiX системата на БАБХ, ползвателят има 59.75 ЖЕ, отговарящи на 896.250 дка до VII категория.

            Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията и разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен.


7.      Румян Николов Тодоров с постоянен адрес: с. Сенокос, общ. Балчик, като

собственик на животновъдни обекти с №№6625070003 /стар9634-0001/ и 6625020057 /стар9634-0222/ с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, има сключени и действащи договори за наем на земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване- пасища и мери.

-          По Договор №455/01.09.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС-Балчик с

 вх. рег. №2036/04.09.2020г., Акт. №20, том III и Анекс №1 от 05.02.2021г. към Договор №455/01.09.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС- Балчик с вх. рег. №287/09.02.2021г., Акт №111, том I, ползва пасища с площ 172.300 дка, кат. III в землището на с. Безводица, пасища с площ 170.240 дка, кат. III в землището на с. Дъбрава, пасища с площ 67.750 дка, кат. III в землището на с. Змеево, пасище с площ 109.760 дка, кат. VI в землището на с. Ляхово, пасища с площ 15.300 дка, кат.IX и 57.620 дка, кат. VII в землището на с. Оброчище, пасище с площ 51.450 дка, кат. III в землището на с. Сенокос и пасище с площ 179.000 дка, кат. IV в землището на с. Кремена.

-          По Договор №523/15.10.2021г., вписан в Агенция по вписванията при РС-Балчик с

 вх. рег. №3128/27.10.2021г., Акт. №118, том III, ползва пасище с площ 546.000 дка до VII категория в землището на с. Храброво и пасище с площ 28.050 дка до VII категория в землището на с. Змеево.

            Общата ползвана площ е 1382.174 дка до VII категория и 15.300 дка до IX категория.       

Към 01.02.2022г., по данни от RegiX системата на БАБХ, ползвателят има 258.150 ЖЕ, отговарящи на 3981.250 дка до VII категория и 7962.500 дка до IX категория.

            Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията и разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен.


8.      „БУЛ ШАНС- 777" ЕООД, като собственик на животновъдни обекти в землището на с. Дъбрава, с №№2438770037 /стар 9638-0103/ и 2438710036 /стар

9638-0104/ с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, има сключен и действащ договор за наем на земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване- пасища и мери.

-          По Договор №476/24.09.2021г., вписан в Агенция по вписванията при РС-Балчик с

 вх. рег. №3127/27.10.2021г., Акт. №117, том III, ползва пасище с площ 73.250 дка до VII категория в землището на гр. Балчик, пасище с площ 12.630 дка до VII категория в землището на с. Гурково, пасище с площ 47.819 дка до VII категория в землището на с. Кремена, пасище с площ 59.348 дка до VII категория в землището на с. Тригорци и пасище с площ 109.008 дка до VII категория в землището на с. Царичино.

            Общата ползвана площ е 302.055 дка до VII категория.

Към 01.02.2022г., по данни от RegiX системата на БАБХ, ползвателят има 72.400 ЖЕ, отговарящи на 1181.000 дка до VII категория.

            Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията и разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора остава непроменен.


Протоколът е изготвен въз основа на Справка за отглеждани животни в ОЕЗ и Справка с детайли за ползване на пасища, мери и ливади към 01.02.2022г. от сайта на БАБХ и https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/.

Протоколът от проверката ще бъде обявен на информационното табло в административната сграда на Община Балчик и на интернет страницата на общината: www.balchik.bg

В тридневен срок от обявяване му всички ползватели, които не отговарят на изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, ще бъдат уведомени писмено.

Протоколът може да се обжалва в 14-дневен срок пред Районен съд град Балчик. Обжалването му не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.


Комисия в състав:

Зехра Акиф

Женя Манолова 

Мари Караиванова

Прикачени файлове: