• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


РЕШЕНИЕ

№ 40 /18.02.2022        г., гр. Добрич

В ИМЕТО НА НАРОДА

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на двадесет и пети януари две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                НЕЛИ КАМЕНСКА

При участието на прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ и секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА разгледа докладваното от съдия Силвия Сандева адм.д. № 539/2021 г. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.185 и сл. от АПК.

Образувано е по протест на зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура - Добрич срещу разпоредбите на чл. 14, ал. 5 и ал. 6 и чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предвиждащи създаването на председателски съвет и неговите функции и състав. В протеста се сочи, че оспорените норми са приети в нарушение на чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА и противоречат на материалноправните разпоредби на ЗМСМА. Твърди се, че в специалния закон председателският съвет не фигурира като орган на управление на местния орган на власт. С конституирането му се делегират и предоставят правомощия, дадени на други органи по закон, което е в пряко противоречие с норми от по-висок ранг. Твърди се, че структурите на местното самоуправление и местната администрация се определят само от законодателя, поради което създаването на председателски съвет и натоварването му с функции не се основава на ЗМСМА. По тези съображения се иска отмяна на оспорените разпоредби и присъждане на сторените разноски по делото.

Ответната страна - Общински съвет - Балчик, чрез процесуалния си представител, оспорва протеста и иска той да бъде отхвърлен като неоснователен. Твърди, че председателският съвет има само

консултативни функции и подпомага дейността на председателя. Счита, че е в правомощията на общинския съвет чрез своя правилник да приеме съществуването на подобни органи, поради което създаването на такъв съвет не е в противоречие със ЗМСМА.

Добричкият административен съд, като взе предвид становищата на страните и доказателствата по делото, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Протестът е процесуално допустим. Оспорването е направено от прокурор при Окръжна прокуратура - Добрич, който с оглед на нормата на чл. 186, ал. 2 от АПК притежава процесуална легитимация да оспори подзаконов нормативен акт.

Разгледан по същество, протестът е и основателен.

С решение № 5 по протокол № 3 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 13.12.2019 г., е приет Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Решението е взето с единодушие въз основа на докладна записка на временната комисия за изготвяне на проект на актуализиран правилник, създадена с решение № 4 по протокол № 3 от 07.11.2019 г. на ОбС - Балчик. Изготвеният проект ведно с мотивите на вносителя е публикуван на интернет страницата на община Балчик и е обявен на информационното табло в сградата на общината на 12.11.2019 г. В обявения срок за обществено обсъждане е постъпило едно предложение с per. № 54 от 12.12.2019 г. за отпадане или изменение на някои разпоредби от проекта, в т.ч. на чл. 57, ал. 1 в частта относно "значими". Предложението е разгледано на заседание на временната комисия и е прието за частично основателно (без това за чл. 57, ал. 1), като е взето решение за отпадане на част от предложените текстове, видно от доклад на комисията от 12.12.2019 г. Проектът е приет в коригирания вариант след проведено гласуване в присъствието на всички 21 общински съветници.

Правилникът е публикуван на интернет страницата на община Балчик.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи :

Процесният правилник е приет от компетентен орган, в рамките на предоставените му правомощия по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, в необходимата писмена форма, при спазване на процедурата по чл. 26, ал. 2 от ЗНА и на изискванията за кворум и мнозинство по чл. 27, ал. 2 и ал. 4 от ЗМСМА, но в нарушение на материалния закон.

Предмет на контрол за законосъобразност в настоящото производство са разпоредби от Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (Правилника), които касаят състава, дейността и правомощията на предвидения в него Председателски съвет.

В протестираната разпоредба на чл. 14, ал. 5 от Правилника е определен съставът на този съвет, който включва председателя на съвета и по един представител от представените в ОбС политически сили.

В разпоредбата на чл. 14, ал. 6 от Правилника се сочи, че на председателския съвет се обсъждат следните въпроси : подреждане на дневния ред; изготвяне на декларации и обръщения от името на ОбС; включване в дневния ред на въпроси, поставени от граждани по обществено значими теми. Заседанието на Председателския съвет се свиква от Председателя на общинския съвет при необходимост за обявяване на предварителен дневен ред на поредната сесия.

Съгласно чл. 57, ал. 1 от Правилника председателят и председателския съвет разглеждат по реда на постъпването им в деловодството на ОбС искане за включване в дневния ред на питане, становища и предложения от граждани по обществено значими въпроси. Според ал. 2 на същия текст при определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателският съвет включва отделна точка "изказвания, питания, становища и предложения на граждани" в случай, че има регистрирани в деловодството на ОбС и определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание.

Обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, се уреждат със ЗМСМА, където подробно са регламентирани органите на управление на местния орган на власт, техните правомощия и начин на конституиране.

От сравнителния анализ на оспорените разпоредби е видно, че с формирането на председателски съвет на практика се създава орган със самостоятелна компетентност, който изземва част от правомощията на други законовоустановени органи в ЗМСМА. Той не е предвиден да изпълнява такива правомощия по ЗМСМА и е в противоречие с разпоредбите на чл. 21-25, чл. 29а, чл. 48, чл. 49 и др. от ЗМСМА.

В чл. 21, ал. 1 от закона е регламентирано, че общинският съвет създава постоянни и временни комисии и определя техните членове. В чл. 24, ал. 1 и ал. 2 се предвижда общинският съвет да избира от своя състав председател и един или повече заместник - председатели, а в чл. 48, че общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии. Не е предвидено в състава на общинските съвети да съществуват други органи, а с приетите правилници за организацията и дейността им не може да се доразвива закона и да се създават допълнителни органи със съответните правомощия. Действително няма забрана председателят на общинския съвет да осъществява консултации с представители на групите общински съветници, дори те да бъдат определени като председателски съвет, но последният не може да има правомощия и да взема самостоятелни решения, както му е вменено с разпоредбите на чл. 14, ал. 6 и чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от Правилника.

Неоснователно е възражението на ответника, че председателският съвет има само помощни и консултативни функции и подпомага работата на председателя на общинския съвет, без да изземва правомощия на други органи или други структурни звена.

От съдържанието на оспорените разпоредби не може да се направи извод, че функциите на председателския съвет са само организационно - технически и не ограничават или дублират част от правомощията на председателя, общинските съветници и комисиите, определени в чл. 25, т.2  и т. 4, чл. 33, т. 2, 3 и 4 и чл. 49, т. 2 от ЗМСМА. С оспорените разпоредби се дават права на председателския съвет по отношение на подготовката и провеждането на заседанията и подреждането на дневния ред, с които се надхвърлят допустимите по закон спомагателни функции на един помощен и консултативен орган. Аргумент в подкрепа на този извод е и разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от Правилника, която казва, че питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси, се връщат на подателя им от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА в десетдневен срок, а кои питания, предложения и становища касаят обществени значими въпроси се решава от председателския съвет, което предпоставя наличието на самостоятелна компетентност извън тази на предвидените в закона органи на общинския съвет. Ако общинският съвет е искал да подпомогне дейността на председателя, е имал възможността да включи в ръководството на съвета един или повече заместник - председатели, както е указано в чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, където в изречение второ изрично е делегирано правото на общинския съвет сам да определя условията и реда за избиране и правомощията на заместник - председателя с празилника си по чл. 21, ал.3   от ЗМСМА.

По изложените съображения настоящият състав на съда намира, че подаденият протест е основателен и следва да бъде уважен. Оспорените разпоредби от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с обшинска администрация са материално незаконосъобразни, тъй като противоречат на нормативен акт от по-висока степен, какъвто се явява ЗМСМА, поради което следва да бъдат отменени.

При този изход на спора и при своевременно направеното искане на Окръжна прокуратура - Добрич следва да бъдат присъдени направените разноски за публикуване на оспорването в ДВ в размер на 20, 00 (двадесет) лева.

Водим от горното и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по протест на зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура - Добрич разпоредбите на чл. 14. ал. 5 и ал. 6 и чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ОСЪЖДА Общински съвет - Балчик да заплати в полза на Окръжна прокуратура - Добрич сумата от 20 (двадесет) лева, съставляваща сторени разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.


Решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени.

ЧЛЕНОВЕ:

Председател:


Влязло в сила на 18.03.2022г.