• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 198/ 01.03.22 г. е допуснато изработването на ПУП - ПРЗ за УПИ XVII (ПИ 02508.71.86), кв. 16 по плана на гр. Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно засторяване "Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2002-10/ 09.02.22 г.. 


Прикачени файлове: