ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 197/ 01.03.22 г. е допуснато изработването на ПУП-План за застрояване за имот 39459.23.56 по КК на с. Кранево, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1"., съгласно преписки с  вх. № УТ-2002-7/ 04.02.22 г., вх. № УТ-2002-8/ 04.02.22 г.. 


Прикачени файлове: