ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 194/ 01.03.2022 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП-План за застрояване за ПИ 03174.52.528 по КК на с. Безводица, община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за -  за предимно производствена зона (Пп)", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-1/ 06.01.2022 г.  


Прикачени файлове: