• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №160/21.02.2022г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в с. Гурково

при следните параметри:

 

1. Цел на търга: Отдаване под наем на помещение - клуб, частна общинска собственост, с площ 41 кв.м, находящо се на ул. "9 септември" №33, с. Гурково, ПИ № 18160.501.262.3 по кадастралната карта на с. Гурково, актуван с АЧОС №4395/16.12.2014г.

2. Отдаваният под наем общински имот е за ползване като клуб

3. Начална годишна наемна цена- 659.28 лв. без ДДС

    *Стъпка на наддаване - 5% от началната цена

4. Срок на договора: пет години

5. Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 25.02.2022 г. до 15.00 часа на 11.03.2022 г. от касата на ОбА - Балчик

6. Депозит за участие в търга -69.22 лв., вносим до15.00 часа на 11.03.2022 г.

7. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 11.03.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6

8. Дата и място на провеждане - 14.03.2022 г. от 10.00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик

9. Оглед на имота - обезпечава се от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

10. За справки и допълнителна информация: 0579/710 54 - Силвия Николова - гл. специалист Наеми