Ви уведомяваме, че със заповед № 95/ 02.02.22 г., се отказва да се изработи проект за изменение  в обхвата на предложеното частично изменение/ЧИ/ на ПУП-ПРЗ на ПИ 02508.87.176 по КК на гр. Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, от ЗУТ) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването. 


Прикачени файлове: