ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с решение № 465, протокол № 29 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 21.12.2021 г. е допуснато изработването на ПУП Парцеларен план за обект от първостепенно значение: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул.„3-та"  и  ул. „4-та",  вилна зона „Фиш-фиш", Община Балчик., съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-1/ 13.01.2022 г. 


Прикачени файлове: