Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-5/ 19.01.22 г.  за одобряване на проект на ПУП - План за регулация за УПИ XXVIII (ПИ 02508.8.68) и УПИ XXIХ (ПИ 02508.8.69), кв. 24 по плана на в.з. „Сборно място", гр. Балчик, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за УПИ XXIХ (ПИ 02508.8.69), кв. 24 по плана на в.з. „Сборно място", гр. Балчик

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.  


Прикачени файлове: