• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


                   З А П О В Е Д

№ 49/17.01.2022 год.

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1 т.14 от ЗМСМА и чл. 99 б, ал.1 от Закона за  гражданската регистрация

 

Н А З Н А Ч А В А М:

 

Комисия в състав:

Председател: Елица Кръстева-Василева- началник отдел „ГРАО“, Община Балчик

Членове:       Павлета Костова - ръководител на ТЗ ”ГРАО”  гр. Добрич

                     инж. Надежда Михайлова - мл.експерт в Областна управа Добрич

                     Детелина Иванова – ст. специалист „ГРАО“

                     юрист от отдел „ПИТО“ на Община Балчик

                     представител  на  РУ - Албена                                                    

Комисията  да разгледа подаденото Заявление с вх. № 94-00-1730/02.11.2021 год. от Димитър Петров Димитров,  в съответствие с чл. 99б от ЗГР. Проверката за спазване на изискванията за извършване на гражданската регистрация да се извърши в седем дневен срок от датата на настоящата заповед – на 25.01.2022 год. от 10.00 часа в залата на Община Балчик.

Във връзка с извършване на проверката по чл. 99 б, ал. 1от ЗГР е необходимо представителя от РУ - Албена на основание чл.140 а. ал.2 от Наредба №РД-02-20-9 от 12.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация писмено да уведоми комисията за резултата от проверката.

Заповедта да се постави на таблото за обявяване и да се публикува на интернет страницата на Община Балчик.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.                                                        

Копие от  заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни  лица за сведение и изпълнение.

 

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик