ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 22/ 11.01.22 г. е допуснато изменение на ПУП - План за регулация за УПИ XVII (ПИ 67951.501.1008) УПИ XVI (ПИ 67951.501.1009) и УПИ XV (ПИ 67951.501.71) кв. 34 по плана на с. Соколово, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно засторяване "Жм", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-42/ 26.11.21 г.  Прикачени файлове: