Поправка на очевидна фактическа грешка, допълване и тълкуване

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК, че със заповед
№ 16/ 10.01.22 г. е поправена очевидна фактическа грешка в заповед  № 1364/ 08.11.21 г. за допускане изработването на ПУП- Парцеларен план за имот № 73095.27.12 настоящ идентификатор № ПИ 73095.27.64 по КК  на с. Тригорци, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-37/ 30.09.21 г.    
Прикачени файлове: