ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 7/ 06.01.22 г. е допуснато изработването на ПУП - План за регулация за УПИ I (ПИ 62788.501.591), кв. 3 по плана на с. Рогачево, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно засторяване "Жм, съгласно преписка с  вх. № № УТ-2002-45/ 08.12.21  г..       Прикачени файлове: