• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  Решения №  449/22.12.2021 г., № 294/08.04.2021 г., № 293/08.04.2021 г., № 417/28.10.2021 г. на Общински съвет Балчик  и във връзка със Заповед  № 33/13.01.2022 г. на Кмета на Община Балчик.

                ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

               1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.30 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 808.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 23 990.00 лева  /двадесет и три хиляди деветстотин и деветдесет лева./

               2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.33 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 194.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 5 597.00 лева  /пет хиляди петстотин деветдесет и седем лева/.

               3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.32 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 208.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 6 000.00 лева  /шест хиляди лева/.

              4.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.36 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 462.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 13 717.00 лева  /тринадесет хиляди седемстотин и седемнадесет лева/

               Търгът ще се проведе на 08.02.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

               Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 24.01.2022 г. до   04.02.2022 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 04.02.2022 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  04.02.2022 г. информационния център на Община Балчик.


     За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева