• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

П  О  К  А  Н  А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 21 януари 2022 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния:

Д н е в е н  р е д:

 

1. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2021г. до 31.12.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Отпускане на лимит на гориво, за общинските автомобили предоставени за ползване от Община Балчик на РУ Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Предоставяне за безвъзмездно ползване на сдружение „Малките Големи" гр. София на общински имот в гр. Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; последно изм. с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на ОбС Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Програма за управление на отпадъците на Община Балчик с период на действие 2021 - 2028 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план на обект от първостепенно значение: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул.„3-та"  и  ул. „4-та",  вилна зона „Фиш-фиш", Община Балчик.       

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод за поливна система от ПИ 0673.502.93 по КККР на с. Брястово до ПИ 18160.69.24, 18160.69.25, 18160.69.35 и 18160.70.9 по КККР на с. Гурково, ОБЩ. Балчик, обл. Добрич  и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V, кв.241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, с. Кранево, общ. Балчик и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6 от ЗУТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11. Разглеждане на заявление от Ц. Д. Стоименова за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 53120.503.26 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12. Разглеждане на заявление от А. Д. Знеполска и И. Б. Знеполски от гр. София за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.87.81 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

13. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.72.45 по кадастралната карта на гр. Балчик, ул. „Средна гора"           

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

14. Разни.

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик