• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 06.01.2022 г.

проект на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Балчик 2021- 2028 г.

Във връзка с основание и в съответствие с изискванията на чл.52, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. Бр. 91 от 25 септември 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 102 от 01.12.2020 г.) се дава за предложение  за приемане на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Балчик 2021- 2028 г.Тя е разработена за период, който съвпада с  действието на Националния план за управление на отпадъците (НПУО 2021-2028 г.) и при необходимост ще бъде актуализирана при неговото окончателно одобрение, при промяна във фактическите или нормативни условия. Националният план е съобразен с изискванията на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, като са отчетени общите принципи за опазване на околната среда като предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействие върху човешкото здраве, икономиката и обществото. Крайният срок на програмата съвпада с периода на програмиране и ползване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2021-2028 г.


Прикачени файлове: