• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИЯ

 

 

 

            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 1549/ 15.12.2021 г. е одобрен ПУП- ПЗ за ПИ  02508.81.91  по КК на гр. Балчик, м-т. „Двете чешми", община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване „Ов".., съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-28/ 20.09.2021 г.            

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването       Прикачени файлове: