Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 1521/ 09.12.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП- ПЗ за ПИ  02508.9.421  по КК на гр. Балчик, м-т. „Кулака", община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване „Ов", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-26/ 11.08.2021  г.  
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: