• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

публикувано на 17.01.2022 г.


СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Относно: Обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Уведомявам Ви, че до крайния срок - 14.01.2022 г. - не са постъпвали предложения и становища по представения за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


публикувано на 16.12.2021 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

 за предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик,  (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик).


ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации" с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. Балчик, пл. „21-септември" № 6, информационен център
 • На вниманието на: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

Относно: Обществени консултации по Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

 • По електронен път:
 • На ел. поща:  mayor@balchik.bg

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

 • 2. Форма на обществената консултация:
 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни - от 16.12.2021 г. до 14.01.2022 г.


4. Съдържание на документацията:

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

5. Координати за връзка:

 • Магдалена Георгиева - директор дирекция МДТХСД и БФС
 • ел. поща: mayor@balchik.bg


6. Място на публикуване на отговори:

На уеб сайта на Община Балчик, където е публикувано настоящото съобщение

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани  във вида, в който са постъпили.


І. Мотиви в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗНА

 

1.      Причини за промените на настоящата редакция на НОАМТЦУТОБ са следните:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение НОАМТЦУТОБ има за цел да актуализира и допълни подзаконовия нормативен акт, във връзка със значителни изменения в Закона за устройство на територията /обн.,ДВ, бр.16 от 23.02.2021г./, с които отпадат част от правомощията на ОБЕСУТ за извършване оценка за съответствие на инвестиционните проекти, регламентирани в чл.142 ал.6 т.1 и т.2 ЗУТ; въведена е дефиринциация в категоризацията, а от там и в разрешителния режим на широкоплощните обекти за селкостопанско производство /оранжерии и парници/,  а с чл.147а. от ЗУТ е въведен нов вид административна услуга - издавано от Главен архитект на Разрешение за промяна на предназначението, при промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи.

Обособяват се такси за различни технически услуги и административни дейности, касателно за производствени сгради на селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталации с площ от 200 до 1000м2 и над 1 000 м2, съответно с капацитет до 50, от 50 до 100 и над 100 работни места. В досегашната редакция на общинската наредба не е имало подобно диференциране, предвид което дължимите такси в тази връзка са отнасяни към общите случаи и в определени ситуации (съотнесено към квадратура на разгърнати площи на съоръжения за интензивно земеделие, например, което възлиза често в голям брой декари, преобразувани в кв. м. при ценообразуване, което достига до висока крайна сума, често надхвърляща себестойността на съоръженията, на същинската инвестиция) и в крайна сметка са възлизали на непосилни или демотивиращи в размера им, за лицата, упражняващи такъв род дейности, такси. С оглед гореописаното и с цел прегледност и яснота, проекта на наредбата съдържа ново оформление в тази й част, именуване и групиране на вече обособени услуги, така че те да отговарят на нормативните изисквания и на потребностите на гражданството в тази връзка, като се уточняват и разграничават услуги.

Отчитайки и социалния елемент, и необходимостта от мотивация и насърчаване на дейността на земеделските и селскостопански производители, при съобразяване и с вече изразена гражданска позиция по тези въпроси за земеделските и селскостопански инвеститори (например, /считам мотивирано, резонно и обосновано/ - писмено предложение с изразена позиция от управител на търговско дружество с дейност в сектор  Земеделие, отправено до кмета на Община Балчик и до председателя на ОбС - Балчик, наш вх. №26-00-699/17.05.2021 г.), намирам настоящо предложената актуализация и допълване на общинската наредба в частта „Такси за технически услуги" за необходима за постигането на търсения баланс при разпределяне финансовата тежест между Общината и гражданите, предприемачи, инвеститори - ползватели на съответните услуги, при спазване изискванията на чл. 7 и чл. 8 ЗМДТ, както и насърчителна за последните, при спазен принципа за постигане на най-голяма справедливост и едновременно недискриминиране при определяне и заплащане на местните такси, а и предвид нелеката икономическа обстановка в генерален план за всички страни.


Предложения размер на новите такси е минимален и съобразен  с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им /приета с ПМС №1 от 05.01.2012г./

Община Балчик, чрез своето предприятие „БКС" осъществява своите функции в управление на отпадъците и чистотата, управлението на гробищните паркове на територията, както и други дейности, заложени в правилника за дейността му. Функционирането на предприятието е продиктувано от необходимостта и законовите задължения на общините в съответните сфери. В същото време чрез „БКС" като предприятие, общината може да развива стопанска дейност и да предлага услугите, пряко свързани с дейността му. Цените на услугите, в тази връзка, в настоящия проект са определени при спазване принципите на съобразяване на разходите за предоставяне на съответната услуга, включващи възнаграждения на съответните служители, консумативи и материали, режийни и други разходи, специфични в зависимост от съответната услуга.

Предложението за актуализация с увеличение на таксите за услуги, извършвани от ОбП „БКС" е обусловено от множество фактори от икономически и социален характер, свързани с дейностите и услугите, които се предоставят от общинското предприятие, в чийто ресор попадат. Следва да бъдат отчетени както финансовото състояние на Община Балчик, така и необходимостта от модернизация и предоставяне на адекватни условия в аспект възможност за предоставяне на съответните услуги. Исканите промени са обвързани и с решенията на държавния регулатор, с които е определено увеличение на цените за ел. енергия и вода, драстично нарастване цените на горивата в национален план, сравними към днешна дата с тези фактори към датата на последните предходящи редакции в тази връзка на общинската наредба, спрямо тогава определените цени на въпросните услуги. Актуализирането на цените на тези такси се следва, за съжаление и от неблагоприятните ефекти на икономическата криза върху изпълнението на общинския бюджет, независимо от предприетите рестриктивни мерки на икономии, оптимизиране на цялостната организация на работа за смекчаване на отражението на кризата при обслужването на населението и решаване на основни проблеми на гражданите на общината, разумно управление и пестеливо разходване на финансовия ресурс, финансова стабилност и нормално функциониране на системите и механизмите в общината в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност на дейност. Повишаването на нивото на управленска отговорност за ресурсите и проверката на резултатите, също навеждат на извода, че с оглед на принципа на икономическа справедливост и целесъобразност, е необходимо актуализиране на цените на някои услуги, в съответствие с настоящите пазарни и доставни такива, част от които не са променяни с повече от десетилетие.


Промяната в размера на таксите за услуги извършвани от БКС изброени в чл.56 на Наредбата е поради следните причина: Разходите за предоставянето на услугите в т.ч. /преки, непреки, материални, разходи за управление и контрол/ са в пъти увеличени спрямо размера на таксите. Действащите размери не са променяни от 2007г. Многократното увеличение на горива, материали, минимална работна заплата и т.н. довеждат до не възстановяване на себестойността на услугите и са далеч под нея. Предложените размери са изчислени на база съществуващата отчетност  и не надвишават себестойността на услугите.

Освен предоставянето на административни услуги, Община Балчик има визия и правомощия да управлява ефективно и в интерес на обществото общинското имущество, управлявайки материалната база в сферите на образованието, културата, спортните дейности и друга инфраструктура. Община Балчик осъществява активна политика и важна роля в осигуряването на гражданите, бизнеса и посетителите на общината в сферата на социалните, културните и спортни дейности, градоустройството и други. Съгласно чл. 6, ал. 2 ЗМДТ за всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1 от същия член, в правомощията именно на Общински съвет е да определя цената на съответната услуга или право, в съответствие и кореспонденция с действащото законодателство, разбира се. В тази връзка, Община Балчик стопанисва и материално-техническа база, която освен за потребностите и функциите на администрацията е целесъобразно с оглед ефективното използване и намиране на източници на приходи, различни от данъчните, да бъде предлагана за ползване от граждани и организации. Така, в проекта на наредбата е предвидено ползването/наем на позиционирана сцена /комплект/. По този начин, освен източник на приходи за общинска администрация, използването на тази общинска собственост удовлетворява потребността на населението в сферата на културния и социален живот. От друга страна, организациите, които извършват тази дейност и имат необходимост от ползването на съответната материална база, не е нужно да извършват значителни инвестиции. Аналогични са причините за предложението за нова т. 71 от чл. 56 в наредбата - задоволяване на социални потребности на обществото.

С настоящия проект се предвиждат промени, продиктувани основно от промените в динамичната икономическа и пазарна икономика, както и в настъпили промени в потребностите и очакванията на населението.

Образуването на таксите е извършено въз основа на изработена методика (Приложение №1) за определянето на таксите при спазване на принципите, залегнали в чл. 8, ал. 1 ЗМДТ, а именно при възможност възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, едновременно с това достъпност до тях и стимулиране на потребителя - дребен или среден предприемач, постигане на максимална справедливост при определяне и заплащане на местните такси. Съобразени са с утвърдените правила в Постановление на МС за приемане на Методика за разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

При прилагане на така създадената методика са разработени финансови обосновки на всички административни и други услуги, за чиито размери на такси е предложената промяна. Финансовите обосновки са приложени към настоящите мотиви (видно от съдържанието и реквизитите на Методика за определяне на разходоориентиран размер на административните такси.


2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

С предлаганите промени в Наредбата ще се разшири обхвата на извършваните от Община Балчик услуги, ще се постигне по-пълно и качествено обслужване на лицата, които ги ползват, както и ще се приведат нормите в съответствие със законовите изисквания. Това ще допринесе за повишаване и на приходите в общинския бюджет, както и възстановяване на разходите направени от общината .

Привеждане на стойностите на таксите, за които е установено, че към настоящия момент не съответстват на изискването на чл. 7, ал. 1 ЗМДТ, в съответствие с изискванията на нормативен акт от по-висока степен, прилагане и събиране на актуални такси за конкретните услуги - обект на предложението.

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели освен постигането на рационално и законосъобразно определяне на местните такси и цени на услуги, то и във възможните аспекти избягване прекомерното финансово натоварване на физическите и юридически лица - ползватели на тези услуги, предоставянето на максимално благоприятни условия за ползването на описаните услуги във всеобхватен аспект - от една страна с възможността от постъпленията от таксите и цените, общината да има възможност за инвестиции и подобряване качеството на услугите, от друга - тяхната достъпност във финансово изражение за потребителите.

Цели се също постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на ЗМДТ, ЗУТ и други закони и подзаконови нормативни актове. Спазване принципите на откритост, справедливост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера и вида на следващите се за заплащане местни такси и цени на услуги.


3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:

За прилагането на наредбата, конкретно за прилагането на настоящите промени в размера на такси и услуги и обособяването на нови такива - няма да бъдат необходими финансови (допълнителни или повече от сегашните публични разходи) или други допълнителни средства, общината няма да носи специално обвързана и произтичаща от конкретните, настоящи промени финансова или материална тежест. Администрирането на дейностите, свързани с прилагане на новата редакция на нормативния акт ще се извършва от същите звена, без промяна на численост, структура или ред за извършване на дейностите. С прилагането на новата уредба не се очаква влияние върху финансовите разходи на Община Балчик, но ако се наложи да бъдат ангажирани такива (каквато обективно нужда към момента няма), същите ще бъдат осигурени от местни приходи.

Предвижданите изменения, предвид разнородния им характер, се обосновават  - в едната им част /§1/ - оптимален размер на такси за страните - възстановяване разходите на общината за предоставянето им, насърчаване на предприемачеството и инвестициите в сферата на земеделието и селското стопанство (основен поминък в областта и общината), избягване на прекомерното им и необосновано в закон финансово натоварване при заплащането на такси и цени за съответните технически услуги и разрешителни режими за дейността. Не се предвиждат, а и няма да са необходими разширяване на наличната или нова материално-техническа база, назначаване на допълнителен човешки ресурс, осигуряване на кадри и нов интелектуален потенциал или вменяване на допълнителни задължения върху наличния такъв, не се предвиждат и не се налагат промени в структурата на администрацията в тази връзка, услугите се предоставят при същата обезпеченост с общински служители, които са извършвали тази трудова дейност в кръга на работните им задължения и до сега, липсва допълнително натоварване в това отношение.

По отношение актуализацията с повишаване размерите на цени на услуги /§2/ - същата е продиктувана и съобразена със становище и предложението за промяна от директора на ОбП „БКС", обоснована с увеличение на цените на материали и консумативи, някои от които одобрени от държавни органи и комисии, други - поради нарастване на пазарните  и доставни цени, натрупаната инфлация в страната в периода от приемане на предходните размери на цени и услуги, съотнесено към настояща дата, предвид и увеличаването на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове за всяка професия, при отчитане реалното разходване на средства при предоставяне на услуги. Не се предвижда необходимост от допълнителен човешки ресурс или влагане на нови финансови средства, (което е извън посочените причини за актуализиране на някои такси и цени с предложения проект), за да се прилага новата уредба.

Финансовото и материално обезпечаване на приложението на наредбата е налице, с оглед факта, че и към настоящия момент се предоставят услугите и правата, включени в нея. Предвидените изменения и допълнения в Наредбата не предполагат преки финансови средства, нито необходимост от новоназначаване на допълнителен човешки ресурс или вменяване на допълнителни задължения върху наличния такъв, не се предвиждат и не се налагат промени в структурата и на общинското предприятие в тази връзка, услугите се предоставят при същата обезпеченост с работници и служители в предприятието, цели се актуализация на размерите на цени и такси, като същата ще създаде условия за повишаване на тяхното качество, а в определена степен /в част §1 от проекта/ стимулиране на потреблението, за което вече бяха изложени мотиви.

Предвид горното и съгласно икономическата теория за модели и показатели за анализ на финансовата устойчивост на организациите, външно проявление на финансовото състояние е платежоспособността, а вътрешно -
финансовата устойчивост, отразяваща балансирането на паричните потоци,
на приходите и разходите, активите и пасивите, средствата и източниците за
формирането им. Анализът в тази връзка навежда, че самият администриращ процес по прилагане и за прилагане настоящите изменения с новата общинска наредба не дава отражение нито върху външното проявление на финансовата устойчивост на общината, т.е. платежоспособността, нито върху вътрешната финансова устойчивост при баланса на приходи и разходи, активи и пасиви, средствата и източниците за формирането им. Отражение върху финансовата устойчивост на общинската институция ще има и се предвижда да има при резултатите от, „в резултат на" и след прилагането на новите разпоредби, но не и в етапа за прилагането им.

 

4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:   

            Подобряване качеството на предлаганите услуги, при запазване тяхната достъпност в числовото изражение, както и осъвременяване на услугите, съобразно тяхната социално-значима функция, прецизиране и определянето им в справедлив размер, което ще допринесе за повишаване на удовлетвореността на гражданите и организациите, в частност предложените промени да предпоставят по-благоприятни и стимулиращи (с адекватен размер на такси) условия при ползване (при обособяването/диференцирането на таксите за технически услуги и административни дейности, касателно за производствени сгради за селскостопански дейности като оранжерии, животновъдни сгради), насърчаване на стопанската дейност при налагане на разумна в размер административна тежест, повишаване имиджа на общинската администрация и покриване на държавните изисквания и регламенти в тази област, както и развиване и насърчаване на културните дейности и социалните потребности на обществеността.

 Очакванията, естествено са свързани и с увеличаване на финансовите постъпления за общината, с оглед припокриване на реално понасяните разходи за предоставяните услуги. Непрекомерното, а необходимо (продиктувано от динамичната икономическа и външна пазарна среда, както и от завишаване качеството на предлаганите услуги) повишаване на част от таксите и цените, диференцирането на разумни и справедливи по размер такси, стимулиращо за земеделския и селскостопански бранш, би следвало да доведат до по-голяма удовлетвореност на обществото от потреблението им, повишаване активността на потребление на съответните административни услуги и положително отражение върху финансовата устойчивост на общината с повишаване на постъпленията. Местните такси и цени на услуги постъпват в приход на общината и формират съответната част от общинския бюджет и в настоящо предложените им размери не противоречат на националното законодателство.

Очакваният резултат в генерален план е постигане на по-справедлив за всички страни начин за определяне на размера на таксите и цените, които се събират в Община Балчик при предоставяне на услугите, а следователно и правилното прилагане на закона. Постигане на баланс, оптимална допирна точка и хармонизиране между направени от Община Балчик разходи по предоставяне на услуга с - от друга страна - интересите и удовлетвореността на физическите и юридическите лица - ползватели на тези услуги на територията на общината. Резултатите, които се очакват от прилагането на предложения проект за изменение на наредба, се свеждат до постигане, обективна и субективна реализация на целите, наложили приемането на същия.


5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт (ЗМДТ) и другите относими закони с тях, предвиждащи изискване и правомощия за събиране на цени и такси на услуги и права, предоставяни от Община Балчик, както и тяхното образуване.

Анализът показва, че предлаганото приемане на новия нормативен акт е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с това на Европейското законодателство. Принципите на местното самоуправление и местната администрация са ясно конкретизирани в „Европейската харта за местно самоуправление". Според нея е необходимо в правните актове да се отчитат всички особености на местното самоуправление, с оглед задоволяване потребностите на населението. Тази задача се реализира чрез изпълнение на обществените задължения, възложени на властите, които са най-близко до населението и в непосредствен контакт с него - в случая възложените задължения се реализират чрез приемането на акт, който урежда местни отношения, възложени от властите чрез закон.

Спазени са принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост и откритост. Спазен е принципът на съгласуваност, като проектът за нормативен акт, заедно с настоящите мотиви, чрез интернет страницата на Общината, публично са предоставени на заинтересованите лица и групи и в хода на обсъждането ще бъдат взети предвид и разгледани всички направени предложения и изказаните мнения и становища. Такива са отчетени и съобразени, видно от изложението и още в предварителна фаза - при и с разработването на проекта на акта. Спазени са принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност, като приемането и прилагането на новия нормативен акт ще се извършва по досегашния ред без промени за гражданите, от структурните звена на Община Балчик и общинско предприятие „БКС", при спазване на изискванията на наредбата.

Трябва също да се отчете, че наредбата е подзаконов нормативен акт, поради което и съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието с правото на ЕС на нормите на националното ни законодателство от по-висока степен, в изпълнение на което е приета - ЗМДТ, ЗМСМА, ЗУТ и др. относими закони. В качеството си на подзаконов нормативен акт, наредбата (както вече е отбелязано) е в съответствие и с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с урежданата с наредбата материя. Европейското законодателство глобално е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съвпада с целите, поставени с настоящия проект на наредба за изменение.

 

            Предлаганият проект на НОАМТЦУТОБ е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

      

Предвид гореизложеното, предоставяме възможност на всички заинтересовани лица да участват в инициираната промяна.

 

ПРОЕКТ!

 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик);  доп. нов § 7 с Решение № 186 по Протокол № 14 от 29.10.2020 г. на ОбС Балчик; изм. доп. нов Чл. 57 и Чл. 58 с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на ОбС Балчик   Предлагам да се приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, като се измени и допълни  в частта, както следва:

 

 

§1

В Глава Втора   Местни Такси

Раздел IV Такси за технически услуги и административни дейности

В чл.43, т.30 Одобряване  на  инвестиционни проекти  - фази  ИП, ТП, РП, се правят следните изменения и допълнения:

 1. В таблицата в колона четвърта от т.30.1.1 до т.30.1.35 цифрата 7 се променя на цифра 14.

2.   Точка 30.1.19 се изменя така:

30.1.19

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет над 100 работни места

 100 лв./дка

14 дни


3.      Точка 30.1.28 се изменя така:

30.1.28

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет от 50 до 100 работни места

 100 лв./дка

14 дни


4.      Създава се нова т.30.1.38 със следното съдържание:

30.1.38

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци с площ над 1000 м2 и капацитет до 50 работни места

 100 лв./дка

14 дни


5.      Съответно от стари т.30.1.19 до т.30.1.26 стават от т.30.1.20 до т.30.1.27;

6.      Съответно от стари т.30.1.28 до т.30.1.35 стават от т.30.1.29 до т.30.1.37;

7.      Отменят се точките от 30.2.1 до 30.2.8, от 30.2.11 до 30.2.12, т.30.2.15, т. 30.2.17, съответно т.30.2.9 става т.30.2.1, т.30.2.10 става т.30.2.2, т.30.2.13 става т.30.2.3, т. 30.2.12 става т.30.2.4, т.30.2.13 става т.30.2.5, т. 30.2.14 става т. 30.2.6, точка 30.2.16 става т.30.2.7;


В чл.43, в т. 33 Издаване на разрешение за строеж се правят следните изменения и допълнения:


8.       Създават нови точки със следното съдържание:

33.2.1

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет над 100 работни места

 100 лв./дка

7 дни

33.6.1

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет от 50 до 100 работни места

 100 лв./дка

7 дни


9.      Точка 33.11 се изменя така:

33.11

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет до 50 работни места

 100 лв./дка

7 дни


10.  Съответно от стари т. 33.11 до т. 33.14 стават от т. 33.12 до т.33.15


11.  Създава се нова т.33.16 със следното съдържание:


33.16

 Оранжерии с площ от 200 до 1000 м2 включително, без съпътстващи сгради, постройки и производствени инсталаци

 200 лв.

7 дни


В чл.43 точка 36 Регистриране на строежите - издаване на удостоверение  за въвеждане в експлоатация се правят следните допълнения:


12.  Създава се нова т.36.3.1. със следното съдържание:


36.3.1

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет от 50 до 100 работни места

 100 лв./дка

7        дни


13.  Създава се нова т.36.20 със следното съдържание:

36.20

 Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет до 50 работни места

 100 лв./дка

7 дни


14.  Създават се нови т.46 и т. 47 със следното съдържание:

46

Издаване на Разрешение за промяна предназначение на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи по чл.147а от ЗУТ.

1 лв./ м2

но не под 200лв.

30 дни

47

Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот

150 лв.

14 дни§2

В Глава трета  -

Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

В чл.56 се правят следните изменения и допълнения:


1.      Точка 13 се изменя така:


13

Премахване на дървета от Общината /БКС/ в имот частна собственост:

-  разрешение

-  с използване на стълба

-  без използване на стълба

Кастрене на дървета от Общината /БКС/ в имот частна собственост:

-  разрешение

-  с използване на стълба

-  без използване на стълба

Кастрене на храсти от Общината/БКС/ в имот частна собственост-разрешение


10.00лв.

120.00 лв./бр.

100.00 лв./бр.

10.00 лв.

70.00 лв./бр.

50.00 лв./бр.

10.00 лв. + 2.00 лв./бр


2.      От т.22 до т.24 се изменят така:


22

Косене с тревокосачка

60,00 лв./дка

23

Засаждане на дървета изкоп/засипване без включен материал

20,00 лв./бр.

24

Затревяване с включено тревно семе

15.0    в./м2


3.      От т.26 до т.32 се изменят така:

26

Продажба на посадъчен материал:

-  от непикирани едногодишни цветя

от пикиран двугодишен посадъчен материал /кани/

1.50 лв./бр.

3.00 лв./бр.

27

Услуга с автомобил Зил - самосвал

- До 4 км       

- Над 4 км за всеки километър


60.00 лв.

5.00 лв./км

28

Услуга с автомобил Газ 53 самосвал

- До 4 км

- Над 4 км за всеки километър


45.00 лв.

5.00 лв./км

29

Услуга с автомобил Зил цистерна

- 1 курс в рамките на града

- За 1 км


60.00 лв.

5.00 лв.

30

Услуга с трактор

- Транспорт -  За 1 км.        

- За престой -  за 1 час        


3.00 лв. 10.00 лв.


Услуга с дробилка

- за 1 час

- за ден


50.00лв.

400.00 лв.

31

Услуга с трактор - багер

- За час

 - За ден


50.00 лв.

360.00 лв.

32

Услуга с Т-130 без включен транспорт до обекта- за 1 час

70.00 лв.


4.      От т.34 до т.36 се изменят така:

34

Услуга с мини челен товарач

- за час 

- за ден


50.00 лв.

360.00 лв.

35

Услуга с контейнеровоз

- За 1 курс до Претоварна станция

- За 1 курс до регионално депо Стожер

120.00 лв. курс

300.00 лв. курс

36

Възстановяване на пътно платно след изкопни работи за ВиК и ел.инсталации

А) трошено каменна настилка       

Б) асфалтова настилка        

В/ бетонна настилка30.00 лв./кв.м.

55.00 лв./кв.м.

30,00 лв./кв.м


5.      Точка 41 от буква Б до буква Л се изменят така:

41

Б) изкопаване на гроб на ръка

В) транспорт с катафалка

- до 5 км

- до 7 км

- до 10 км

Г) цена на услуга превоз с катафалка за 1 километър

Д) изкопаване на гроб с багер

Е) за ковчег:

- за ковчег /обикновен/ и кръст

- Ковчег нестандартен

- Ковчег детски

Ж) за платно

З) разкриване на стар гроб - ръчен изкоп

И) поддържане на гроб за 1 месец

Й) почистване на гробно място от треви, храсти и дървета

К) местене на мозаичен, мраморен капак върху гроб

Л) товарене и разтоварване на ковчег

100.00 лв.


20.00 лв.

30.00 лв.

35.00 лв.

3.00 лв./км

60.00 лв.


80.00 лв.

130.00 лв.

70.00 лв.

55.00 лв.

100.00 лв.

10.00 лв.

10.00 лв.

50.00 лв.

40.00 лв.


6.      Създават се нови т. 71 и т.72 със следното съдържание:

71

Наем маса кръгла + покривка / диаметър 1,80 м./

30 лв. на ден

72

Наем позиционирана сцена /комплект/

650лв.на ден


 

ПРЕДЛОЖИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик