Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че с решение № 423, протокол № 26 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 28.10.2021 година е одобрен Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kVза нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път I - 9 ''Балчик - Каварна" км 61+200, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства  с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за  леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-17/ 28.07.21 г.  Прикачени файлове: