• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Географско местоположение и особености

Община  Балчик  се причислява  към  териториите  със  специфични  характеристики  – Черноморски общини, заедно с още 13 крайбрежни общини. 

Разположена е в най-източната приморска част на Дунавската равнина и Добруджанското плато, като заема югоизточната част на област Добрич В Североизточна България (в Североизточен регион за планиране).

Общинският център – гр. Балчик е разположен на около 33 км от областния център – гр. Добрич, на 18 км от гр. Каварна и на 40 км северно от гр. Варна.

С площта си от 524,153 км²  заема 4-то място сред  8-те общини, което съставлява 11, 11%  от територията на областта.

Община Балчик граничи със следните общини: 

- на запад – община Добрич-селска; 

- на север – община Генерал Тошево; 

- на изток – община Каварна; 

- на югозапад – община Аксаково (област Варна); 

- на юг – Черно море. 

В геоморфоложко отношение община Балчик се отнася към приморската част на Дунавската равнина - Дунавска морфоструктурна зона, Добруджанско-Франгенски район, Балчишко- Франгенски подрайон. Територията й е ясно разделена в географско отношение на две части: Крайбрежен район и Добруджанско плато.  

Над 90% от територията на общината се заема от Добруджанското плато. То е слабо наклонено на изток и югоизток и височината му в границите на общината варира между 150 и 250 м.

Община Балчик е една от 14-те общини в страната, имащи излаз на Черно море.

Крайбрежието на общината е с обща дължина от около 18,5 км, която е в основата на доминацията на туризма в общинската икономика, който от своя страна е силно развит по черноморското крайбрежие -  както в гр.Балчик, така и в курортния  комплекс „Албена”, в село Кранево и в курортна зона „Тузлата”.

Излазът на Черно море е обусловил и формирането на гр. Балчик като пристанищен център с яхтена марина и товарен кей. 

Бреговата линия е слабо разчленена. Характеризира се с височинен релеф до 150 м. над морското равнище. Морският бряг в частта си при устието на р. Батова е нисък, с дълга около 5 км. плажна ивица Кранево-Албена с площ от 296 502 кв. м. – един от най-големите плажове на Черноморското крайбрежие.

Старият град е разположен върху древно свлачище с амфитеатрална форма.

Както територията на града, така и териториите западно от него, заети в голяма част от вилни зони, са прорязани от дълбоки оврази в посока север-юг.

Платовидният район обхваща част от Добруджанската равнина с надморска височина 150 –200 м.

Релефът е леко хълмист. Скатът на Добруджанското плато постепенно се отдръпва от бреговата линия, като при Балчишката Тузла е на около километър от нея, а при долината на р. Батова – много по-навътре.

Черноморският шелф е различно широка, слабо наклонена, стъпаловидно понижаваща на изток подводна тераса на дълбочина около 20 м, чийто релеф е усложнен от свлачищни процеси.

Физикогеоложките процеси на територията на общината са с много съществено проявление и са важен фактор.

Територия на община Балчик попада в две климатични подобласти: Умерено-континенталната, респ. Източен климатичен район на Дунавската равнина и Черноморската, респ. Климатичен район на Северното Черноморие. Преобладава умерено- континентален климат.

Климатичният район на Северното Черноморие се характеризира  със  сравнително по-високи средногодишни и сезонни температури, по-кратки периоди на заснежаване, по-ниски средногодишни суми на валежите. 

Средната  годишна  температура  е 12ºС. Зимата  е мека, лятото е слънчево и топло.

Липсата  на  високи  оградни  планини  и  близостта  на морето позволяват  нахлуването  на северните и северозападните ветрове.

През топлото полугодие преобладава  морският и континентален бриз, облекчаващ поносимостта на високите температури.

Източният климатичен район на Дунавската равнина обхваща останалата част от територията  на общината.

Вследствие  на  близостта до морето, континенталният  характер на климата е смекчен и се доближава до климата на Северното Черноморие. Характеризира се с по-ниски средногодишни и сезонни температури и с по-продължителни периоди на заснежаване.