• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 ноември 2021 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:


1.Ново обсъждане, с предложение за ОТМЯНА на Решение № 405, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, по Протокол № 26 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 28.10.2021

Вносител: Николай Колев- Председател на ОбС Балчик

2. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Доклад за финансовото състояние на търговските дружества за третото тримесечие на 2021г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Балчик за периода 2021-2025г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Разглеждане заявление от Кичка Иванова за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. Ропотамо

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.143 по КККР на с. Сенокос

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.141 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.9 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11.Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на застраховане

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12.  Разни.

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик