публикувано на 11.11.2021 г.


Заповед № 1361 от 04.11.2021 г. относно осигуряване на свободен достъп за извършване на разрешените СМР от "ЕСО" ЕАД за обект Нова ВЛ 110 kV п/ст "Варна север" - п/ст "Каварна"ЗАПОВЕД

№ 1361

гр. Балчик, 04.11.2021 г.


Във връзка със заявление вх. № 26-00-1390/15.10.2021 г. от „Електроенергиен системен оператор " ЕАД с ЕИК 17520130 с адрес на управление: гр. София, район Витоша, бул. „Цар Борис Ш"№ 201, във връзка с Разрешение за строеж № РС- 66/13.09.2021 г. издадено от МРРБ на името на „Електроенергиен системен оператор" ЕАД, за обект: „Нова ВЛ 110 kV п/ст „Варна север" - п/ст „Каварна", влязло в сила на 09.10.2021 г. и на основание чл. 64, ал.3 и чл. 194 от ЗУТ, чл. 64, ал.3, m.1, буква „а" от Закона за енергетиката, Глава трета, Раздел I от Наредба №16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и чл.44 ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

I. Собствениците и ползвателите на недвижими имоти, посочени в регистъра на засегнатите имоти, представляващ Приложение - неразделна част към настоящата заповед, попадащи в сервитутната зона на новата ВЛ 110 kV от п/ст „Варна север" до п/ст „Каварна" на територията на община Балчик, в землищата на с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец, гр. Балчик, с. Царичино и с. Гурково, да осигурят свободен достъп до строителната площадка за извършване на разрешените строително-монтажни работи от „Електроенергиен системен оператор" ЕАД на обект:

Нова ВЛ 110 kV п/ст „Варна север " - п/ст „Каварна"

за срок от 18.10.2021 г. до 30.07.2022 г.

II. След завършване на работите по СМР на строежа в определения срок, Изпълнителят на обекта е длъжен веднага да отстрани всички повреди, причинени на поземлени имоти във връзка с изпълнените СМР, включително почистване на трасето и възстановяване на пътищата за достъп.

III. В случай, че повредите не могат да бъдат отстранени, правоимащите да бъдат обезщетени за причинените вреди с обезщетение в размер, определен по реда на чл. 210 от ЗУТ, съгласно изискванията на чл. 194, ал.4 и ал.5 от ЗУТ. Размерът на обезщетението се определя по пазарни цени, предложени от комисия, назначена от Кмета на общината и се изплаща в едномесечен срок от влизането в сила на оценката.

IV. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, за да се защитят особено важни обществени интереси, с цел обезпечаване електрозахранването на населението и подобряване на качеството му и последващото подсигуряване на електроенергия за нуждите н населението в национален мащаб, като в резултат на евентуално закъснение ще последва значителна и трудно поправима вреда за електроенергийната система, поради значителния обхват на ВЛ 110 kV от п/ст „Варна север" до п/ст „Каварна" от там и за промишлените и битови абонати по трасето, което ще доведе до значителни щети, допускам предварително изпълнение на настоящата Заповед.

V. Настоящата заповед да се съобщи по реда на чл. 18а от АПК в тридневен срок от издаването и на всички заинтересовани лица, включително на тези, които не са участвали в производството.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването и, чрез Кмета на Община Балчик пред Административен съд - Добрич.

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му по реда на АПК, чрез кмета на Община Балчик пред Административен съд - Добрич, независимо от оспорването на заповедта в останалата ѝ част.

Неразделна част от настоящата заповед представлява регистър на засегнатите имоти, в обхвата на разрешение СМР.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикПрикачени файлове: